Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Szaflarach

Szaflary

Aktualności

Życzenia Wielkanocne.
(15 kwiecien 2019)
Informacja
(15 styczen 2019)
Bezpłatna pomoc prawna.
(10 kwiecien 2018)
Infolinia dla wnioskodawców.
(04 kwiecien 2018)
Poradnictwo psychologiczne.
(28 marzec 2018)

Świetlica Socjoterapeutyczna w Szaflarach jest specjalistyczną placówką wsparcia dziennego,która rozpoczęła swoją działalność w dniu 22 marca 2017r. Siedziba Świetlicy mieści się w Punkcie Konsultacyjnym dla Osób Uzależnionych i Ofiar Przemocy w Rodzinie w Szaflarach przy ul. Kościelnej 1, czynną od poniedziałku do czwartku w godz. 15.00-18.00. Wychowankami Świetlicy mogą być dzieci i młodzież w wieku od 6 do 14 roku życia.

Dzieci do świetlicy przyjmowane są:

a) na ich prośbę, za zgodą rodziców,
 
b) na prośbę rodziców lub prawnych opiekunów,
 
c) za zgodą rodziców na wniosek szkoły, poradni pedagogiczno – psychologicznej oraz
 
zgłoszenia osób prywatnych lub fizycznych, które stwierdzają potrzebę udzielania
 
pomocy dziecku w formach świadczonych przez Świetlicę,
 
d) za zgodą rodziców na podstawie zgłoszenia pracownika socjalnego,
 
e) na podstawie postanowienia sądu.
 
O przyjęciu do Świetlicy decyduje kierownik GOPS Szaflary w porozumieniu z Pełnomocnikiem Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Przyjęcie dziecka do Świetlicy odbywa się po podpisaniu Deklaracji zgody rodzica na uczestnictwo dziecka w zajęciach.
 
Zakres zajęć i świadczeń ustala socjoterapeuta w porozumieniu z rodzicami dziecka
 
(opiekunami prawnymi), adekwatnie do jego potrzeb i możliwości Świetlicy.Copyright © 2010 GOPS Szaflary

Projekt i wykonanie - LabStudio


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego