Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Szaflarach

Szaflary

Aktualności

Życzenia Wielkanocne.
(15 kwiecien 2019)
Informacja
(15 styczen 2019)
Bezpłatna pomoc prawna.
(10 kwiecien 2018)
Infolinia dla wnioskodawców.
(04 kwiecien 2018)
Poradnictwo psychologiczne.
(28 marzec 2018)

Ś W I A D C Z E N I A   R O D Z I N N E

- OGÓLNE INFORMACJE

 Świadczeniami rodzinnymi są:

 1) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, w tym
      dodatek z tytułu:

  • urodzenia dziecka
  • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
  • samotnego wychowywania dziecka
  • wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
  • kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
  • rozpoczęcia roku szkolnego
  • podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (na dojazdy i zamieszkanie)

2) świadczenie rodzicielskie

3) świadczenia opiekuńcze, w tym:

  • zasiłek pielęgnacyjny
  • specjalny zasiłek opiekuńczy
  • świadczenie pielęgnacyjne 

3) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
Copyright © 2010 GOPS Szaflary

Projekt i wykonanie - LabStudio


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego