Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Szaflarach

Szaflary

Aktualności

Życzenia Wielkanocne.
(15 kwiecien 2019)
Informacja
(15 styczen 2019)
Bezpłatna pomoc prawna.
(10 kwiecien 2018)
Infolinia dla wnioskodawców.
(04 kwiecien 2018)
Poradnictwo psychologiczne.
(28 marzec 2018)

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, poz. 1) zwanego w  treści „RODO” informujmy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących  prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  jest:  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szaflarach,

ul. Zakopiańska 18 , 34-424  Szaflary,

tel./fax: (18 ) 26-123-29

reprezentowany przez Kierownika

2. Informujemy, że na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator Danych Osobowych zwany w treści „Administrator danych” powołał  Inspektora Ochrony Danych (IOD). Jeśli macie Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych w zakresie działania Gminnego Ośrodka Pomocy  Społecznej w Szaflarach, możecie się Państwo  skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 34-424 Szaflary ul. Zakopiańska 18 , Email: iod.gops@szaflary.pl

3. Administrator danych przetwarza dane osobowe w celu:

  • zrealizowania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)
  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)
  • realizowanych zadań  w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)
  • w pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

4. Administrator danych przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej.

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3 Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, jednostki uprawnione na podstawie przepisów prawa (m.in. instytucje administracji państwowej i samorządowej, sądy, prokuratura, policja, samorządowe kolegium odwoławcze, wojewódzki sąd administracyjny) a także inne podmioty, które na podstawie odrębnych przepisów prawa lub stosownych umów podpisanych z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej przetwarzają dane osobowe  w tym podmiotom realizującym zadania na rzecz Administratora danych osobowych, takim jak np. operator pocztowy, bank, dostawcy oprogramowania dziedzinowego.

6. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych – kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej Zarządzeniem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach w jednolitym rzeczowym wykazie akt Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach uzgodnionym z Archiwum Państwowym.

7. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szaflarach ma prawo pozyskiwać dane osobowe od: wszelkich podmiotów zobowiązanych na mocy przepisów prawa do udzielania takich
informacji na żądanie w/w Ośrodka.

8. Macie Państwo prawo do:

  • dostępu do swoich danych osobowych możliwość ich sprostowania,
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  • przenoszenia danych,
  • cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych jeżeli przetwarzanie odbywa się w sytuacji wyłącznie wymaganej zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia,

9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. W przypadku niepodania danych osobowych może skutkować odmową realizacji wskazanych wyżej celów.

10. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora danych na podstawie Rozporządzenia nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia.


Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych użytkowników fanpage’a Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach  w serwisie społecznościowym Facebook

 

 
Copyright © 2010 GOPS Szaflary

Projekt i wykonanie - LabStudio


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego