Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Szaflarach

Szaflary

Aktualności

Życzenia Wielkanocne.
(15 kwiecien 2019)
Informacja
(15 styczen 2019)
Bezpłatna pomoc prawna.
(10 kwiecien 2018)
Infolinia dla wnioskodawców.
(04 kwiecien 2018)
Poradnictwo psychologiczne.
(28 marzec 2018)

 

W Gminnym  Ośrodku Pomocy Społecznej w Szaflarach  działa Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz powoływane są Grupy Robocze.

Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów prezentujących różne dziedziny, współpracujących ze sobą w celu budowania lokalnego systemu wsparcia dla rodziny zgodnie z zapisami ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz zsynchronizowania i wypracowania standardów współpracy przedstawicieli różnych grup zawodowych i społecznych pracujących i zajmujących się problematyką przemocy.

Do pracy z konkretną rodziną powoływane są grupy robocze, w skład których wchodzą osoby bezpośrednio pracujące z konkretną rodziną lub znające jej sytuację. Skład grup roboczych może zmieniać się w zależności od bieżącej sytuacji rodziny, potrzeb i działań. Zadaniem grupy roboczej jest opracowanie planu pomocy i taki podział zadań między jej członków, by praca z rodziną przyniosła jak najlepsze efekty. Głównym celem pracy przedstawicieli służb w ramach grup roboczych jest zatrzymanie zjawiska przemocy występującej w danej rodzinie.

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w Szaflarach powołanego Zarządzeniem Wójta Gminy Szaflary z dnia 15 marca  2017r. Nr 0050.10.2017

Przewodnicząca:

Anna Dzięciołowska – pracownik socjalny - przedstawicielka Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Zastępca Przewodniczącej

Małgorzata Gołdyn– asystent rodziny  - przedstawicielka Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Członkowie :

Jolanta Stolarczyk -  Dyrektor Szkoły Podstawowej – przedstawiciel Oświaty

Urszula Szado - pielęgniarka środowiskowa - przedstawicielka Ochrony Zdrowia

Paweł Jethon - kurator Sądowy - przedstawiciel Sądu Rejonowego

Jacek Chowaniec - kurator Sądowy - przedstawiciel Sądu Rejonowego

Małgorzata Gacek – członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - przedstawicielka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Mirosław Nowobilski –  – przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji

Piotr Kurzydło –  – przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji

Sabina Pasternak – pracownik socjalny - przedstawicielka Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Agnieszka Szdo -  Stołowska  – pracownik socjalny - przedstawicielka Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Jeżeli jesteś osobą doznającą przemocy domowej lub jesteś świadkiem przemocy domowej :

zgłoś się do pracownika socjalnego odpowiedzialnego za rejon zgodnie z Twoim miejscem zamieszkania lub do Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działającego przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szaflarach, ewentualnie do dzielnicowego Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu.
Copyright © 2010 GOPS Szaflary

Projekt i wykonanie - LabStudio


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego