Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Szaflarach

Szaflary

Aktualności

Życzenia Wielkanocne.
(15 kwiecien 2019)
Informacja
(15 styczen 2019)
Bezpłatna pomoc prawna.
(10 kwiecien 2018)
Infolinia dla wnioskodawców.
(04 kwiecien 2018)
Poradnictwo psychologiczne.
(28 marzec 2018)

  

Procedura postępowania Asystenta rodziny w ramach wsparcia rodzin, w których przyjdzie albo przyszło  na świat ciężko chore dziecko.

Etap wstępny

Czas trwania: 2 dni od wpłynięcia wniosku do dyrektora ośrodka pomocy społecznej - przekazanie wniosku do asystenta. Przydzielenie asystenta do udzielania wsparcia.

Zadania asystenta rodziny: Przygotowanie się do pracy w sytuacji przyjścia na świat dziecka. Zapoznanie z potrzebami kobiety w ciąży/rodziny. Wstępna analiza potrzeb, problemów, oczekiwań kobiety w ciąży/rodziny.

Dokumentacja: Wniosek osoby/rodziny. Zaświadczenie lekarskie o objęciu kobiety opieką ginekologiczną od 10 tygodnia ciąży. Pismo Kierownika ośrodka Pomocy Społecznej o przydzieleniu asystenta.

Etap  I

Czas trwania: do 1 tygodnia. Nawiązanie kontaktu, tworzenie relacji asystenckiej.

Zadania asystenta rodziny: Nawiązanie kontaktu z kobietą w ciąży/rodziną oraz tworzenie relacji asystenckiej, tj.

• zapoznanie kobiety w ciąży/rodziny z rolą, zadaniami, uprawnieniami asystenta i jego zobowiązaniami wobec zatrudniającej instytucji,

• uzyskanie zgody rodziny na wsparcie asystenta, jeśli wniosek złożyła sama kobieta w ciąży,

• rozmowy i obserwacje dotyczące życia rodziny, wstępne omówienie oczekiwań kobiety w ciąży lub rodziny, dotyczące pracy z asystentem (w przypadku sprecyzowanych oczekiwań lub pilnych sytuacji wykorzystanie upoważnienia szczególnego),

• wsparcie emocjonalne, • ocena funkcjonowania emocjonalnego, w przypadku depresji, ustalenie spotkania z psychologiem lub innym specjalistą (upoważnienie szczególne),

• dbanie o efektywność pracy asystenta rodziny – budowanie systemu konsultacji (konsultowanie procesu wsparcia oraz indywidualnego katalogu wsparcia dla kobiety w ciąży/rodziny
z psychologiem, w miarę możliwości – superwizja)

Dokumentacja: Zaakceptowany wniosek kobiety w ciąży i zgoda rodziny. Upoważnienie szczególne. Karta działań asystenta z kobietą w ciąży/rodziną.

Etap II

Czas trwania: do 1 tygodnia. Rozpoznanie sytuacji rodziny. Towarzyszenie emocjonalne.

Zadania asystenta rodziny:

• zapoznanie się z życzeniami/oczekiwaniami/potrzebami kobiety w ciąży/rodziny, rozpoznanie zasobów własnych kobiety w ciąży/rodziny,

• urealnianie perspektywy postrzegania sytuacji przez rodzinę,

• ocena przygotowania rodziny na przyjście na świat dziecka,

• poznanie sposobów radzenia sobie w sytuacji kryzysowej, jakie posiada kobieta/rodzina,

• ocena funkcjonowania emocjonalnego,

• wypełnienie formularza wstępna ocena sytuacji rodziny, kontakty asystenta z osobą lub tylko z rodziną odbywają się minimum raz w tygodniu

Dokumentacja: wstępny opis sytuacji kobiety/rodziny karta działań z rodziną

Etap III

Czas trwania: 2 tygodnie

Opracowanie indywidualnego katalogu możliwego wsparcia dla kobiet w ciąży i rodzin. Towarzyszenie emocjonalne

Zadania asystenta rodziny:

• stworzenie planu pracy z rodziną, w tym opracowanie indywidualnego katalogu możliwego wsparcia (tworzony w oparciu o Informator Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, poniższy spis na druku „indywidualny katalog możliwego wsparcia”),

• towarzyszenie emocjonalne kobiecie i rodzinie,

• ewentualna konsultacja katalogu i pomocy z innym specjalistą 

Dokumentacja: upoważnienie rodzajowe/ogólne dot. występowania w sprawach rodziny, Informator Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i gminny katalog możliwego wsparcia, formularz planu pracy z rodziną oraz indywidualny katalog możliwego wsparcia, karta działań z rodziną.

Etap IV

Czas trwania: W miarę potrzeb realizacja planu pracy. Towarzyszenie emocjonalne.

Zadania asystenta rodziny:

• realizacja usług z indywidualnego katalogu możliwego wsparcia, w tym pomoc w skorzystaniu z usług ze skonstruowanego dla danego przypadku katalogu,

• koordynacja poradnictwa i występowanie przez asystenta rodziny w imieniu osób, na ich żądanie, do podmiotów w celu umożliwienia im skorzystania ze wsparcia,

• pedagogizacja kobiety w ciąży i rodziny w zakresie pielęgnacji i opieki nad niemowlęciem,

• motywowanie członków rodziny do podejmowania działań mających na celu budowanie zasobów radzenia sobie,

• towarzyszenie emocjonalne kobiecie i rodzinie, kontakty asystenta z osobą i rodziną lub kontakty tylko z rodziną odbywają się w zależności od potrzeb

Dokumentacja: upoważnienie rodzajowe/ogólne, indywidualny katalog możliwego wsparcia – z adresami/telefonami jako załącznik do planu pracy z rodziną karta działań asystenta z rodziną

Etap V

Czas trwania: raz na 3 m-ce Ocena okresowa.

Zadania asystenta rodziny: Omówienie indywidualnego katalogu możliwego wsparcia z kobietą i /lub rodziną oraz z zespołem konsultacyjnym asystenta – telefonicznie lub osobiście w celu oceny adekwatności i skuteczności udzielonego wsparcia, ewentualna aktualizacja katalogu usług. Analiza postępów w realizowanym planie pracy z rodziną.

 

Dokumentacja: Formularz: okresowa ocena sytuacji, notatki ze spotkania z zespołem konsultacyjnym (ewentualnie).

Etap VI 

Czas trwania: do 3 m-cy

Ocena końcowa. Monitorowanie sytuacji rodziny

 

Zadania asystenta rodziny:

• podjęcie decyzji o zakończeniu współpracy – zapada za zgodą i po konsultacji z kobietą w ciąży oraz zespołem konsultacyjnym asystenta rodziny,

• monitorowanie sytuacji oraz radzenia sobie.

Dokumentacja: Formularz zakończenia współpracy.

 
Copyright © 2010 GOPS Szaflary

Projekt i wykonanie - LabStudio


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego