Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Szaflarach

Szaflary

Aktualności

Życzenia Wielkanocne.
(15 kwiecien 2019)
Informacja
(15 styczen 2019)
Bezpłatna pomoc prawna.
(10 kwiecien 2018)
Infolinia dla wnioskodawców.
(04 kwiecien 2018)
Poradnictwo psychologiczne.
(28 marzec 2018)

OGÓLNOPOLSKA KARTA DUŻEJ RODZINY INFORMACJE OGÓLNE

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

Program skierowany jest do rodzin wielodzetnych, wychowujących troje i więcej dzieci. Na jego podstawie rodziny mogą nabyć uprawnienia do Karty Dużej Rodziny. Karta przysługuje rodzinie niezależnie od dochodu i na jej podstawie rodziny bedą mogły korzystać z uprawnień jakie znajdują się w katalogu ulg i zwolnień zamieszczonego na stronie internetowej MPiPS -  www.mpips.gov.pl.

 KOMU PRZYSŁUGUJE KARTA DUŻEJ RODZINY

·     Rodzinom wielodzietnym tj. rodzinom mającym na utrzymaniu 3 lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia, gdy uczą się lub studiują oraz bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

·     Rodzicowi, małżonkowi rodzica, którzy jeśli nabyli uprawnienia wynikające z programu nie tracą ich pomimo wystąpienia zmian mających wpływ na uprawnienie do korzystania z programu.

·    Rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka oraz osobom, które osiągnęły pełnoletniość przebywając w pieczy zastępczej i mogą przebywać w dotychczasowej rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka albo placówce opiekuńczo-wychowawczej, za zgodą odpowiednio rodziny zastępczej, prowadzącego rodzinny dom dziecka albo dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia, jeżeli nadal się uczą.

Kartę otrzyma każdy członek rodziny zamieszkały w miejscowościach na terenie gminy Szaflary, któremu na podstawie wniosku zostanie ona przyznana. Karta przyznawana jest bezpłatnie.

Rodzice, przez których rozumie się także rodziców zastępczych lub osoby prowadzące rodzinny dom dziecka, mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub do ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej, maksymalnie do osiągnięcia 25 roku życia. Osoby posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności otrzymują Kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.

Karta przyznawana jest dzieciom umieszczonym w rodzinnej pieczy zastępczej (formami rodzinnej pieczy zastępczej są: rodzina zastępcza spokrewniona, niezawodowa, zawodowa,
w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna oraz rodzinny dom dziecka)  na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

CO ZROBIĆ, ABY OTRZYMAĆ KARTĘ DUŻEJ RODZINY 
Należy złożyć wypełniony i podpisany wniosek w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szaflarach, ul. Zakopiańska 18, pokój nr 3 - gdzie są udzielane konsultacje merytoryczne w zakresie wypełniania wniosku.
Druki wniosków można pobrać drogą elektroniczną ze strony www.rodzina.gov.pl

Można też pobrać je w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szaflarach, ul. Zakopiańska 18, pokój nr 3.

DOKUMENTY NIEZBĘDNE PRZY SKŁADANIU WNIOSKU 
Wniosek o przyznanie Karty oraz wniosek o wydanie duplikatu Karty może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych.
Składając wniosek o przyznanie Karty, okazuje się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty, w szczególności:

1.      W przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;

2.      W przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;

3.      W przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenia ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

4.      W przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;

5.      W przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

6.      W przypadku osób, które osiągnęły pełnoletniość przebywając w pieczy zastępczej i mogą przebywać w dotychczasowej rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka albo placówce opiekuńczo-wychowawczej, za zgodą odpowiednio rodziny zastępczej, prowadzącego rodzinny dom dziecka albo dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej - zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Dzięki Karcie osoby z rodzin wielodzietnych mogą korzystać m.in. z ustawowych zniżek na przejazdy kolejowe – rodzice lub małżonkowie rodziców 37 proc. na bilety jednorazowe oraz 49 proc. na miesięczne; zniżek w opłatach paszportowych – 75 proc. w przypadku dzieci i 50 proc. w przypadku rodziców i małżonków rodziców oraz darmowych wstępów do parków narodowych.

W przypadku, gdy Karta zostanie zagubiona, skradziona lub w inny sposób utracona, należy złożyć wniosek o duplikat Karty. Składając wniosek o wydanie duplikatu Karty okazuje się dokument potwierdzający tożsamość lub w przypadku dziecka, odpis aktu urodzenia.
Wydanie duplikatu Karty podlega opłacie w wysokości 9,40 zł.

WAŻNE!
W przypadku osób, które ukończyły 18 lat Karta jest ważna wraz z dokumentem potwierdzającym pobieranie nauki w szkole lub w szkole wyższej. 


Od dnia 1 stycznia 2019 r. weszła w życie istotna zmiana w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny – od tego dnia o przyznanie Karty Dużej Rodziny mogą ubiegać się nie tylko członkowie rodzin, w których w chwili składania wniosku co najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy, ale również rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.

W związku z powyższym od dnia 1 stycznia 2019 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szaflarach oraz na stronie internetowej dostępne są aktualne wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny.

Wszelkich informacji na temat funkcjonowania Karty Dużej Rodziny udziela p. Sabina Pasternak, pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach, pokój nr 3, tel. (18)26-123-29 - od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

Pliki do pobrania:

pliki/Wniosek_o_przyznanie_Karty_Dużej_Rodziny_lub_wydanie_duplikatu(1).pdf

pliki/1Oświadczenie_o_planowanym_terminie_ukończenia_nauki_w_szkole_lub_szkole_wyższej_-_ZKDR-01(1).pdf

pliki/Oświadczenie_o_pozostawaniu_w_dotychczasowej_rodzinie_zastępczej_lub_rodzinnym_domu_dziecka_-_ZKDR-02(1).pdf

pliki/Oświadczenie_dotyczące_władzy_rodzicielskiej_-_ZKDR-03(1).pdf

pliki/Informacja_o_osobach_mogących_wyświetlać_Kartę_w_formie_elektronicznej_-_ZKDR-04(1).pdf

 
Copyright © 2010 GOPS Szaflary

Projekt i wykonanie - LabStudio


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego