Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Szaflarach

Szaflary

Aktualności

Życzenia Wielkanocne.
(15 kwiecien 2019)
Informacja
(15 styczen 2019)
Bezpłatna pomoc prawna.
(10 kwiecien 2018)
Infolinia dla wnioskodawców.
(04 kwiecien 2018)
Poradnictwo psychologiczne.
(28 marzec 2018)

DODATKI  MIESZKANIOWE

Komu  przysługuje
Warunki przyznania
Wymagane dokumenty

ZMIANY W DODATKACH MIESZKANIOWYCH

1 lipca 2021 r. wchodzi w ycie nowelizacja ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

Najistotniejsze zmiany to:

 • definicja dochodu, który bdzie ustalany na zasadach podanych w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wiadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111)
 • kryterium dochodowe odnosi si bdzie do przecitnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowizujcego w dniu zoenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego a nie jak dotychczas do najniszej emerytury obowizujcej w dniu zoenia wniosku 
 • dodatek mieszkaniowy bdzie przysugiwa osobom, które nie przekraczaj okrelonego w przepisach kryterium dochodowego, osobom posiadajcym tytu prawny do lokalu oraz posiadajcym mieszkanie o konkretnym metrau 
 • obowizywa bd nowe druki wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach 

Informacje ogólne

Dodatek mieszkaniowy jest szczególnym okresowym wiadczeniem pieninym wypacanym przez gmin na rzecz wskazanych w ustawie osób, majcym na celu dofinansowanie wydatków mieszkaniowych ponoszonych w zwizku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Pomoc ta przysuguje najbiedniejszym mieszkacom gminy w przypadkach cile okrelonych w przepisach ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych. Aby otrzyma dodatek mieszkaniowy, osoby ubiegajce si o jego przyznanie musz spenia cznie trzy warunki:

 • posiada tytu prawny do lokalu, 
 • posiada dochód w wysokoci okrelonej w ustawie, 
 • posiada mieszkanie o powierzchni okrelonej w ustawie. 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. 2019 r. poz. 2133 ze zm.)

Kryteria i warunki przyznawania wiadcze

Dodatek mieszkaniowy moe by przyznany:

 • najemcom albo podnajemcom lokali mieszkalnych, zamieszkujcym w tych lokalach;
 • osobom mieszkajcym w lokalach mieszkalnych, do których przysuguje im spódzielcze prawo do lokalu mieszkalnego; 
 • osobom mieszkajcym w lokalach mieszkalnych znajdujcych si w budynkach, stanowicych ich wasno i wacicielom samodzielnych lokali mieszkalnych; 
 • innym osobom majcym tytu prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszcym wydatki zwizane z jego zajmowaniem; 
 • osobom zajmujcym lokal mieszkalny bez tytuu prawnego, oczekujcym na przysugujcy im lokal zamienny albo socjalny. 

Dodatek mieszkaniowy przysuguje osobom jeeli w okresie 3 miesicy poprzedzajcych dat zoenia wniosku o jego przyznanie redni miesiczny dochód przypadajcy na jednego czonka gospodarstwa domowego wnioskodawcy nie przekroczy w gospodarstwie:

 • jednoosobowym – 40%, 
 • wieloosobowym – 30% przecitnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. 

Za dochód uwaa si dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wiadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111). Oznacza to dochód, po odliczeniu kwot alimentów wiadczonych na rzecz innych osób:

a) przychody podlegajce opodatkowaniu na zasadach okrelonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, ze zm.), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, naleny podatek dochodowy od osób fizycznych, skadki na ubezpieczenia spoeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz skadki na ubezpieczenie zdrowotne,

b) dochód z dziaalnoci podlegajcej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczatowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiganych przez osoby fizyczne,

c) inne dochody niepodlegajce opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych:

 • renty okrelone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
 • renty wypacone osobom represjonowanym i czonkom ich rodzin, przyznane na zasadach okrelonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
 • wiadczenie pienine, dodatek kompensacyjny oraz ryczat energetyczny okrelone w przepisach o wiadczeniu pieninym i uprawnieniach przysugujcych onierzom zastpczej suby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach wgla, kamienioomach, zakadach rud uranu i batalionach budowlanych,
 • dodatek kombatancki, ryczat energetyczny i dodatek kompensacyjny okrelone w przepisach o kombatantach oraz niektórych osobach bdcych ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
 • wiadczenie pienine okrelone w przepisach o wiadczeniu pieninym przysugujcym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzesz Niemieck lub Zwizek Socjalistycznych Republik Radzieckich,
 • ryczat energetyczny, emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciy wzrok w wyniku dziaa wojennych w latach 1939-1945 lub eksplozji pozostaych po tej wojnie niewypaów i niewybuchów, 
 • renty inwalidzkie z tytuu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez ofiary wojny oraz czonków ich rodzin, renty wypadkowe osób, których inwalidztwo powstao w zwizku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach 1939-1945, otrzymywane z zagranicy,
 • zasiki chorobowe okrelone w przepisach o ubezpieczeniu spoecznym rolników oraz w przepisach o systemie ubezpiecze spoecznych, 
 • rodki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rzdów pastw obcych, organizacji midzynarodowych lub midzynarodowych instytucji finansowych, pochodzce ze rodków bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi pastwami, organizacjami lub instytucjami przez Rad Ministrów, waciwego ministra lub agencje rzdowe, w tym równie w przypadkach, gdy przekazanie tych rodków jest dokonywane za porednictwem podmiotu upowanionego do rozdzielania rodków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym suy ma ta pomoc, 
 • nalenoci ze stosunku pracy lub z tytuu stypendium osób fizycznych majcych miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywajcych czasowo za granic - w wysokoci odpowiadajcej równowartoci diet z tytuu podróy subowej poza granicami kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych w pastwowych lub samorzdowych jednostkach sfery budetowej na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, 
 • nalenoci pienine wypacone policjantom, onierzom, celnikom i pracownikom jednostek wojskowych i jednostek policyjnych uytych poza granicami pastwa w celu udziau w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia si pastwa albo pastw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a take nalenoci pienine wypacone onierzom, policjantom, celnikom i pracownikom penicym funkcje obserwatorów w misjach pokojowych organizacji midzynarodowych i si wielonarodowych,
 • nalenoci pienine ze stosunku subowego otrzymywane w czasie suby kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, Pastwowej Stray Poarnej, Stray Granicznej, Biura Ochrony Rzdu i Suby Wiziennej, obliczone za okres, w którym osoby te uzyskay dochód, - dochody czonków rolniczych spódzielni produkcyjnych z tytuu czonkostwa w rolniczej spódzielni produkcyjnej, pomniejszone o skadki na ubezpieczenia spoeczne, 
 • alimenty na rzecz dzieci, 
 • stypendia doktoranckie przyznane na podstawie art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyszym i nauce, a take - zgodnie przepisem przejciowym: art. 336 pkt 1 ustawy o ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzajce ustaw - Prawo o szkolnictwie wyszym i nauce – dotychczasowe stypendia doktoranckie okrelone w art. 200 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyszym, stypendia sportowe przyznane na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz inne stypendia o charakterze socjalnym przyznane uczniom lub studentom,
 • kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujce czynnoci zwizane z penieniem obowizków spoecznych i obywatelskich, 
 • nalenoci pienine otrzymywane z tytuu wynajmu pokoi gocinnych w budynkach mieszkalnych pooonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywajcym na wypoczynku oraz uzyskane z tytuu wyywienia tych osób, 
 • dodatki za tajne nauczanie okrelone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela,
 • dochody uzyskane z dziaalnoci gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej okrelonej w przepisach o specjalnych strefach ekonomicznych, 
 • ekwiwalenty pienine za deputaty wglowe okrelone w przepisach o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego „Polskie Koleje Pastwowe”, 
 • ekwiwalenty z tytuu prawa do bezpatnego wgla okrelone w przepisach o restrukturyzacji górnictwa wgla kamiennego w latach 2003-2006, 
 • wiadczenia okrelone w przepisach o wykonywaniu mandatu posa i senatora, 
 • dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego, 
 • dochody uzyskiwane za granic Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o zapacone za granic Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz skadki na obowizkowe ubezpieczenie spoeczne i obowizkowe ubezpieczenie zdrowotne,
 • renty okrelone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze rodków pochodzcych z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziaem rodków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
 • zaliczk alimentacyjn okrelon w przepisach o postpowaniu wobec duników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, 
 • wiadczenia pienine wypacane w przypadku bezskutecznoci egzekucji alimentów, 
 • pomoc materialn o charakterze socjalnym okrelon w art. 90c ust. 2 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty oraz wiadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1-3 i 5 oraz art. 212 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyszym i nauce, a take - zgodnie z przepisem przejciowym: art. 336 pkt 2 ustawy o ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzajce ustaw- Prawo o szkolnictwie wyszym i nauce – dotychczasow pomoc materialn okrelon w art. 173 ust. 1 pkt 1, 2 i 8, art. 173a, art. 199 ust.1 pkt 1, 2 i 4 i art. 199a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyszym, 
 • kwoty otrzymane na podstawie art. 27f ust. 8-10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • wiadczenie pienine okrelone w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o dziaaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych, 
 • wiadczenie rodzicielskie, 
 • zasiek macierzyski, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu spoecznym rolników, 
 • stypendia dla bezrobotnych finansowane ze rodków Unii Europejskiej, 
 • przychody wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o skadki na ubezpieczenia spoeczne oraz skadki na ubezpieczenia zdrowotne. 

W przypadku posiadania tytuu prawnego do gospodarstwa rolnego dochód z tego gospodarstwa ustala si na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i wysokoci przecitnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ostatnio ogaszanego przez Prezesa Gównego Urzdu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333).

Wysoko dochodu z pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej, w przypadku prowadzenia dziaalnoci opodatkowanej na zasadach okrelonych w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426, ze zm.), ustala si na podstawie owiadczenia wnioskodawcy lub zawiadczenia wydanego przez waciwego naczelnika urzdu skarbowego.

W przypadku ustalania dochodu z dziaalnoci podlegajcej opodatkowaniu na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczatowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 1905, 2123 i 2320) przyjmuje si dochód miesiczny w wysokoci 1/12 dochodu ogaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia ministra waciwego do spraw rodziny, o którym mowa w art. 5 ust. 7a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wiadczeniach rodzinnych.

Powierzchnia uytkowa zajmowanego lokalu mieszkalnego nie moe przekracza normatywnej powierzchni uytkowej o wicej ni 30% (lub 50% pod warunkiem, e udzia powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni uytkowej tego lokalu nie przekracza 60%).

 

Liczba czonków gospodarstwa domowego

Powierzchnia normatywna (m²)

Dopuszczalne przekroczenie powierzchni normatywnej o 30%

1 osoba

35 m²

45,50 m²

2 osoby

40 m²

52,00 m²

3 osoby

45 m²

58,50 m²

4 osoby

55 m²

71,50 m²

5 osób

65 m²

84,50 m²

6 osób

70 m²

91,00 m²

Jeeli w lokalu mieszka wicej ni 6 osób, dla kadej nastpnej osoby powierzchni zwiksza si o 5 m².

Wielko powierzchni normatywnej zwiksza si o 15 m² jeeli w lokalu mieszka osoba niepenosprawna poruszajca si na wózku (zawiadczenie lekarskie) lub inna osoba, której niepenosprawno wymaga zamieszkiwania w odrbnym pokoju (decyduj o tym powiatowe zespoy ds. orzekania o stopniu niepenosprawnoci).

Dodatek mieszkaniowy z upowanienia Burmistrza przyznaje Dyrektor Orodka Pomocy Spoecznej, na wniosek osoby uprawnionej do dodatku mieszkaniowego, w drodze decyzji administracyjnej w terminie miesica od dnia zoenia poprawnie wypenionego wniosku wraz z niezbdn dokumentacj.

Dodatek mieszkaniowy przyznaje si na okres 6 miesicy, liczc od pierwszego dnia miesica nastpujcego po dniu zoenia wniosku. Dodatek mieszkaniowy wypaca si, w terminie do dnia 10. kadego miesica z góry, zarzdcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania nalenoci za lokal mieszkalny.

Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje si, jeeli jego kwota byaby nisza ni 0,5% kwoty przecitnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowizujcej w dniu wydania decyzji.

Upowaniony przez organ pracownik, przeprowadzajcy wywiad rodowiskowy moe da, od wnioskodawcy i innych czonków gospodarstwa domowego, zoenia owiadczenia o stanie majtkowym, zwierajcego w szczególnoci dane dotyczce posiadanych ruchomoci i nieruchomoci oraz zasobów pieninych. Odmowa zoenia owiadczenia o stanie majtkowym albo niewyraenie zgody na przeprowadzenie wywiadu rodowiskowego stanowi podstaw do wydania decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego.

Organ orzekajcy w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego odmawia przyznania dodatku mieszkaniowego, jeeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu rodowiskowego ustali, e:

 • wystpuje raca dysproporcja midzy niskimi dochodami wskazanymi w zoonej deklaracji, a faktycznym stanem majtkowym wnioskodawcy, wskazujcym, e jest on w stanie uiszcza wydatki zwizane z zajmowaniem lokalu mieszkalnego wykorzystujc wasne rodki i posiadane zasoby majtkowe, 
 • faktyczna liczba wspólnie stale zamieszkujcych i gospodarujcych z wnioskodawc jest mniejsza ni wskazana w deklaracji 

Wymagane dokumenty

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego, deklaracja o dochodach wszystkich czonków gospodarstwa domowego za okres trzech miesicy poprzedzajcych dzie zoenia wniosku, dokumenty potwierdzajce wysoko ponoszonych w miesicu poprzedzajcym dzie zoenia wniosku wydatków zwizanych z zajmowaniem lokalu mieszkalnego, dokumenty niezbdne do wydania decyzji w zalenoci od sytuacji rodzinnej w danym gospodarstwie domowym.

W zaczeniu nowe wzory wniosku oraz deklaracji o dochodach obowizujce od 1 lipca 2021 r. Druki dostpne równie w siedzibie Gminnego Orodka Pomocy Spoecznej w Szaflarach, ul. Zakopiaska 18

 

Uchwaa Rdy Gminy Szaflary z 2021r.

Wniosek o dodatek mieszkaniowy zacznik 1.pdf

Deklaracja o dochodach zacznik 2.pdf