Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Szaflarach

Szaflary

Aktualności

Życzenia Wielkanocne.
(15 kwiecien 2019)
Informacja
(15 styczen 2019)
Bezpłatna pomoc prawna.
(10 kwiecien 2018)
Infolinia dla wnioskodawców.
(04 kwiecien 2018)
Poradnictwo psychologiczne.
(28 marzec 2018)

Informacje ogólne

Przyjmowanie wniosków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szaflarach od poniedziałku do czwartku w godz. od 8,00 do 16,00 w piątek w godz. 8.00-15.00 w pokoju nr 3.

Dodatek energetyczny jest zadaniem z zakresu administracji rządowej, wypłacanym przez gminy.

Obowiązujące przepisy:

§ Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst jedn Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)

§ Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 63)

§ Rozporządzenie Ministra finansów z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie zaniechania poboru opłaty skarbowej

Kto jest uprawniony?

Od dnia 01.01.2014 r. na podstawie art. 5c ustawy z dnia 26.07.2013 r. o zmianie ustawy prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny.

Odbiorcami wrażliwymi energii elektrycznej są osoby, które spełniają łącznie następujące warunki:

1. otrzymują przyznany decyzją dodatek mieszkaniowy

2. są Stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej

z przedsiębiorstwem energetycznym

3. zamieszkują w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Warunki przyznania dodatku mieszkaniowego:

Dodatek energetyczny przyznawany jest na wniosek odbiorcy wrażliwego w drodze decyzji administracyjnej na taki okres na jaki został przyznany dodatek mieszkaniowy.

§ Wymagane dokumenty:

1. wniosek o przyznanie dodatku energetycznego (wniosek do pobrania w tut. Ośrodku lub na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach)

2. kopia umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej

§ Kwota dodatku energetycznego w okresie od 01.05.2018r. do 30.04.2019r. zgodnie

z obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 22 kwietnia 2016 r. wynosi dla gospodarstwa domowego

1. prowadzonego przez osobę samotną – 11,35 zł miesięcznie

2. składającego się z 2 do 4 osób – 15,77 zł miesięcznie

3. składającego się z co najmniej 5 osób – 18,92 zł miesięcznie

§ Dodatek energetyczny wypłaca się w terminie do dnia 10 – tego każdego miesiąca z góry odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej na jego rachunek bankowy lub w kasie tut. Ośrodka w każdą pierwszą środę miesiąca.

W styczniu dodatek energetyczny płatny do 30 stycznia każdego roku.

§ Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zryczałtowanego dodatku energetycznego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od daty złożenia poprawnie wypełnionego wniosku z załącznikami tj. kserokopia obowiązującej umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym.

§ Uchylenie decyzji przyznającej dodatek mieszkaniowy powoduje wszczęcie postępowania

w sprawie uchylenia decyzji przyznającej dodatek energetyczny.

§ Dodatek energetyczny przysługuje od miesiąca, w którym złożono wniosek. Informacje ogólne

Przyjmowanie wniosków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szaflarach od poniedziałku do czwartku w godz. od 8,00 do 16,00 w piątek w godz. 8.00-15.00 w pokoju nr 3.

Dodatek energetyczny jest zadaniem z zakresu administracji rządowej, wypłacanym przez gminy.

Obowiązujące przepisy:

§ Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst jedn Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)

§ Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 63)

§ Rozporządzenie Ministra finansów z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie zaniechania poboru opłaty skarbowej

Kto jest uprawniony?

Od dnia 01.01.2014 r. na podstawie art. 5c ustawy z dnia 26.07.2013 r. o zmianie ustawy prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny.

Odbiorcami wrażliwymi energii elektrycznej są osoby, które spełniają łącznie następujące warunki:

1. otrzymują przyznany decyzją dodatek mieszkaniowy

2. są Stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej

z przedsiębiorstwem energetycznym

3. zamieszkują w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Warunki przyznania dodatku mieszkaniowego:

Dodatek energetyczny przyznawany jest na wniosek odbiorcy wrażliwego w drodze decyzji administracyjnej na taki okres na jaki został przyznany dodatek mieszkaniowy.

§ Wymagane dokumenty:

1. wniosek o przyznanie dodatku energetycznego (wniosek do pobrania w tut. Ośrodku lub na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach)

2. kopia umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej

§ Kwota dodatku energetycznego w okresie od 01.05.2016r. do 30.04.2017r. zgodnie

z obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 22 kwietnia 2016 r. wynosi dla gospodarstwa domowego

1. prowadzonego przez osobę samotną – 11,35 zł miesięcznie

2. składającego się z 2 do 4 osób – 15,77 zł miesięcznie

3. składającego się z co najmniej 5 osób – 18,92 zł miesięcznie

§ Dodatek energetyczny wypłaca się w terminie do dnia 10 – tego każdego miesiąca z góry odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej na jego rachunek bankowy lub w kasie tut. Ośrodka w każdą pierwszą środę miesiąca.

W styczniu dodatek energetyczny płatny do 30 stycznia każdego roku.

§ Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zryczałtowanego dodatku energetycznego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od daty złożenia poprawnie wypełnionego wniosku z załącznikami tj. kserokopia obowiązującej umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym.

§ Uchylenie decyzji przyznającej dodatek mieszkaniowy powoduje wszczęcie postępowania

w sprawie uchylenia decyzji przyznającej dodatek energetyczny.

§ Dodatek energetyczny przysługuje od miesiąca, w którym złożono wniosek.

 
Copyright © 2010 GOPS Szaflary

Projekt i wykonanie - LabStudio


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego