Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Szaflarach

Szaflary

Aktualności

Życzenia Wielkanocne.
(15 kwiecien 2019)
Informacja
(15 styczen 2019)
Bezpłatna pomoc prawna.
(10 kwiecien 2018)
Infolinia dla wnioskodawców.
(04 kwiecien 2018)
Poradnictwo psychologiczne.
(28 marzec 2018)

Deklaracja dostępności

strony internetowej GOPS Szaflary

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szaflarach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona internetowa GOPS Szaflary.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów.
 • niektóre elementy strony nie mają odpowiedniego kontrastu

Wyłączenia

 • Dokumenty opublikowane przed 23 września 2018 roku, których zawartość nie jest niezbędna do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Helena Gach.
 • E-mail: gops@szaflary.pl
 • Telefon: 182612329

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szaflarach
 • Adres: ul. Zakopiańska 18, 34-424 Szaflary
 • E-mail: gops@szaflary.pl
 • Telefon: 182612329

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Do budynku, przez schody prowadzi jedno wejście od ul. Zakopiańskiej. Nie jest ono przystosowane dla osób  z niepełnosprawnością ruchową. W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.

W 2021 r. planuje się wykonanie projektu dot. rozwiązań architektonicznych umożliwiających osobom z niepełnosprawnością ruchową wejście do budynku.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Budynek nie posiada windy – dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na poziomie parteru.  Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w korytarzu po prawej stronie od wejścia.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych 

 • Brak pochylni dla wózków.
 • Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny (tablice informacyjne, pomoc pracownika Biura Obsługi Klienta).
 • W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika Biura Obsługi Klienta

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Budynek w najbliższym otoczeniu posiada wydzielone dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych (m.in. osób poruszających się na wózkach inwalidzkich).

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Brak ograniczeń. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W budynku nie ma możliwości z korzystania z tłumacza języka migowego na miejscu i online.
Copyright © 2010 GOPS Szaflary

Projekt i wykonanie - LabStudio


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego