Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Szaflarach

Szaflary

Aktualności

Życzenia Wielkanocne.
(15 kwiecien 2019)
Informacja
(15 styczen 2019)
Bezpłatna pomoc prawna.
(10 kwiecien 2018)
Infolinia dla wnioskodawców.
(04 kwiecien 2018)
Poradnictwo psychologiczne.
(28 marzec 2018)

ASYSTENT RODZINY

 

Jedną z form wsparcia oferowaną przez GOPS  jest możliwość korzystania z usług asystenta rodziny. Z takiego rozwiązania obecnie w Gminie Szaflary korzysta już około 15 rodzin, przeżywających trudności w pełnieniu roli opiekuńczo - wychowawczych.

Praca  odbywa się wg zapisu z Ustawy „O wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej”.  W celu prowadzenia pracy z rodziną, ustawa ta powołuje funkcję asystenta rodziny.

Asystentura to kompleksowe działanie polegające  na towarzyszeniu oraz pracy w rodzinie, z rodziną i na jej rzecz. Termin  „asystent” pochodzi od słowa „asysta”, które określa osobę towarzyszącą komuś, współobecną, pomagającą, będącą w pogotowiu. Asystent to „osoba, która towarzyszy klientowi w pokonywaniu jego życiowych trudności, pracuje na zasobach klienta, udziela wsparcia, motywuje rodzinę do zmiany niekorzystnej dla niej sytuacji i poprawy funkcjonowania.”.

Wsparcie to polega na byciu przyjacielem, doradcą ale również na motywowaniu do działania oraz wyszukiwaniu sposobów na radzenie sobie z codziennością. Istotne w pracy asystenta jest to, że nie wyręcza a wskazuje i naprowadza, przydziela zadania i monitoruje ich realizację.

Wspólnie z rodziną opracowywany jest plan pracy, w którym wyznaczone są główne cele i działania oraz terminy ich wykonania, które mają na celu poprawę sytuacji rodziny.

Asystent rodziny ściśle współdziała z pracownikiem socjalnym z GOPS oraz osobami przydzielonymi do pracy z daną rodziną z innych instytucji (np. koordynatorem pieczy zastępczej czy kuratorem sądowym).

Kim jest asystent rodziny i co robi?

Asystent rodziny przez pewien czas wspiera rodzinę, aby w przyszłości samodzielnie potrafiła pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowania dzieci.

W czasie wspólnych działań z członkami rodziny:

  • pomaga odnaleźć to, co w Was dobre, co potraficie i kto oraz gdzie może Wam pomóc,
  • doradza jak pielęgnować niemowlę, opiekować się i wychowywać dzieci, żeby były szczęśliwe i słuchały poleceń rodziców,
  • pomaga w codziennej organizacji dnia rodziny, znajdowania sposobów spędzania wspólnego czasu  rodziny,
  • pokazuje  jak sprawnie wykonywać obowiązki domowe,
  • doradza jak zarządzać pieniędzmi,
  • informuje jak działają urzędy, placówki wsparcia rodziny i dziecka,
  •  wyjaśnia jak wypełniać dokumentację oraz realizować sprawy urzędowe,
  • wspiera w kontaktach z pracownikami szkoły, przedszkola, sądu, poradni, przychodni, policji, urzędów i innych instytucji,
  • pomaga podnieść kwalifikacje zawodowe i znaleźć pracę,
  • chroni dzieci przed niebezpiecznymi zachowaniami dorosłych. 

Asystent rodziny spotyka się z rodziną w domu rodziny oraz czasem towarzyszy członkom rodziny do instytucji. Początkowo spotyka się z rodziną często, potem coraz rzadziej. Jedna wizyta może trwać nawet 3 godziny. Asystent rodziny prowadzi dokumentację, planuje z rodziną, co i jak zrobić oraz pisze sprawozdania z wykonanych działań. Współpracuje z innymi pracownikami różnych instytucji pracującymi z rodziną dla dobra całej rodziny, a przede wszystkim, aby dzieci czuły się dobrze i bezpiecznie w rodzinie.

Asystent rodziny pomaga zrealizować to, co rodzina chce oraz co inne służby społeczne wymagają od rodziny.

 

Pomaga tylko w tym, co możliwe jest do osiągnięcia.
Copyright © 2010 GOPS Szaflary

Projekt i wykonanie - LabStudio


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego