Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Szaflarach

Szaflary

Aktualności

Życzenia Wielkanocne.
(15 kwiecien 2019)
Informacja
(15 styczen 2019)
Bezpłatna pomoc prawna.
(10 kwiecien 2018)
Infolinia dla wnioskodawców.
(04 kwiecien 2018)
Poradnictwo psychologiczne.
(28 marzec 2018)

 

Wypłacone świadczenia rodzinne przez

GOPS w 2020 r.

Dział świadczeń rodzinnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Szaflarach w

2020r. dokonał wypłaty następujących świadczeń:

ŚWIADCZENIA RODZINNE:

liczba świadczeń – 37 327

kwota wypłaconych świadczeń – 7 463 362zł

ZASIŁEK DLA OPIEKUNÓW:

liczba świadczeń – 99

kwota wypłaconych świadczeń – 60 734zł

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE:

liczba świadczeń – 44 391

kwota wypłaconych świadczeń – 21 976 513zł

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY:

liczba świadczeń - 724

kwota wypłaconych świadczeń – 302 450zł

ŚWIADCZENIE „DOBRY START 300+”

liczba świadczeń wypłaconych w 2020r. - 2439

kwota wypłaconych świadczeń – 731 700zł

- Dane w zakresie kwot wypłaconych świadczeń podano z dokładnością do pełnych złotych.

NOWA WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO

Od 1 stycznia 2021 r. wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 1971,00 zł miesięcznie - Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2021 r.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje: matce, ojcu lub innym osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli rezygnują lub nie podejmują pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności, łącznie ze wskazaniami: konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz koniecznością stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Osobie innej niż spokrewnionej w pierwszym stopniu, na której ciąży obowiązek alimentacyjny przysługuje świadczenie pielęgnacyjne w przypadku, gdy nie ma żadnej innej osoby spokrewnionej w pierwszym stopniu albo gdy osoba ta nie jest w stanie sprawować opieki. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała nie później niż do ukończenia 18 roku życia lub w trakcie nauki w szkole wyższej jednak nie później niż do ukończenia 24 roku życia.

Zmiana wysokości świadczenia pielęgnacyjnego nie wymaga składania nowych wniosków. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zmiana decyzji na korzyść osoby pobierającej świadczenia, nie wymaga zgody, a wszczęcie postępowania w sprawie zmiany decyzji ustalającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na jego korzyść, w zakresie zmiany wysokości świadczeń, następuje z urzędu i nie wymaga zawiadamiania takiej osoby. Oznacza to, że wysokość świadczenia zostanie zmieniona automatycznie, bez konieczność załatwiania jakichkolwiek formalności.

Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społeczne
 

Ś W I A D C Z E N I A   R O D Z I N N E

Nowy okres zasiłkowy w świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym 2020/2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szaflarach informuje, iż od 01.08.2020r. rozpoczyna przyjmowanie nowych wniosków o ustalenie uprawnień do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy trwający od dnia 01.10.2020r. do dnia 30.09.2021r.

Wnioski o ustalenie uprawnień do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy trwający od dnia 01.11.2020r. do 31.10.2021r. będą przyjmowane od dnia 01.08.2020r.

Ponadto informujemy, że : 

W przypadku złożenia wniosku, wraz z dokumentami, o wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy w terminie :

1) do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października,

2) w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata  przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada,

3) w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata  przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia,

4) w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata  przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 stycznia następnego roku,

5) w okresie od dnia 1 grudnia do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku,

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w terminie:

1) do dnia 31 sierpnia – ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń  następuje do dnia 30 listopada,

1)  od dnia 1 września do 31 października – ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia,

2)  od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia - ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Prawo do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2020/2021 będzie ustalane na podstawie dochodów członków rodziny osiągniętych w 2019 r. z uwzględnieniem dochodu utraconego i dochodu uzyskanego

Informujemy, że w wyniku nowelizacji przepisów dotyczących świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego osoba składająca wniosek o ustalenie przedmiotowych uprawnień nie ma obowiązku dołączania:

- zaświadczenia wydanego przez naczelnika urzędu skarbowego o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych  osiągniętym  w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy/zasiłkowy

- oświadczenia lub zaświadczenia o wysokości należnych składek zdrowotnych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy/zasiłkowy

- orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

Informujemy jednak, że zgodnie z art. 23b ust.  3 wyżej cyt. ustawy w przypadku braku w Elektronicznym Krajowym Systemie Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności informacji, o której mowa w ust. 1 pkt 5, organ właściwy oraz marszałek województwa prowadzący postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych wzywają osobę, o której mowa w art. 23 ust. 1, do dołączenia orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.

Zgodnie z art. 23b ust.  5 w przypadku braku możliwości samodzielnego uzyskania przez organ właściwy lub marszałka województwa informacji lub zaświadczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1–4, z przyczyn nieleżących po stronie organu właściwego lub marszałka województwa, organ właściwy lub marszałek województwa prowadzący postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych wzywają osobę, o której mowa w art. 23 ust. 1, do dołączenia tych informacji lub zaświadczeń.

 Bieżący okres zasiłkowy trwa od 01 listopada 2020 r. do 31 października 2021 r.

Prawo do zasiłku rodzinnego przysługiwać będzie od miesiąca, w którym złożyliście Państwo wniosek o ustalenie prawa do tego zasiłku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca danego okresu zasiłkowego. 

Przypominamy, że świadczenia rodzinne związane z uczęszczaniem dzieci do szkoły (tj. dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu: rozpoczęcia roku szkolnego oraz podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania) w trwającym do 31 października 2020r. okresie zasiłkowym 2019/2020 będą wypłacane pod warunkiem złożenia zaświadczenia lub oświadczenia o kontynuacji nauki w szkole ponadgimnazjalnej w roku szkolnym 2020/2021 do 15 września 2020 r.


ŚWIADCZENIA RODZINNE ZA GRANICĄ

Od 01 maja 2004r. obywatele polscy, przemieszczający się w granicach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii, uzyskali prawo do świadczeń rodzinnych w innych państwach członkowskich UE i EOG oraz Szwajcarii. Umożliwia to koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego.

Gdy jedno z rodziców przebywa za granicą, zachodzi potrzeba sprawdzenia czy mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Konieczność sprawdzenia czy mają zastosowanie przepisy o koordynacji zachodzi zarówno wtedy, gdy wyjazd następuje w momencie składania wniosku, jak i już w czasie pobierania świadczenia.

Przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego mają zastosowanie, gdy rodzic przebywa na terenie jednego z państw Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz do Konfederacji Szwajcarskiej. W praktyce są więc to następujące państwa: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

Przepisy o koordynacji nie mają zastosowania w przypadku wyjazdu lub pobytu turystycznego, leczniczego lub związanego z podjęciem przez dziecko kształcenia poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Jeżeli jedno z rodziców przebywa za granicą w momencie składania wniosku np. o zasiłek rodzinny, wówczas organ właściwy przekazuje wniosek wraz z dokumentami marszałkowi województwa. Marszałek powinien ustalić czy w danej sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego poprzez wydanie decyzji.

Z dniem 1 stycznia 2018 r. Wojewoda Małopolski przejmuje zadanie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych i wychowawczych, dotychczas realizowane przez Marszałka Województwa Małopolskiego. Zadania te dotyczą sytuacji, gdy jedno z rodziców przebywa w kraju Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie oraz Szwajcarii. Wówczas należy ustalić, który kraj jest właściwy do wypłaty świadczeń.

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie realizuje nowo przejęte zadanie w tych samych lokalizacjach, w których do tej pory było ono realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie. Nie zmieniły się też numery telefonów:
w Krakowie – ul. Plac Na Stawach 3,
w Tarnowie – al. Solidarności 5-9,
w Nowym Sączu – ul. Jagiellońska 52,

Infolinia : 12 430 29 73

 

 Instytucją realizującą zadania z tego zakresu w województwie małopolskim jest :

Małopolski Urząd Wojewódzki
Wydział Polityki Społecznej
Oddział ds. koordynacji Świadczeń  Rodzinnych i Świadczeń Wychowawczych

  ul.Plac Na Stawach 3

30-107 Kraków

 

Dyżur telefoniczny:

poniedziałek -czwartek

od  9:00 do 11;00 oraz od 14:00 do 16:00 
Copyright © 2010 GOPS Szaflary

Projekt i wykonanie - LabStudio


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego