Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Szaflarach

Szaflary

Aktualności

Życzenia Wielkanocne.
(15 kwiecien 2019)
Informacja
(15 styczen 2019)
Bezpłatna pomoc prawna.
(10 kwiecien 2018)
Infolinia dla wnioskodawców.
(04 kwiecien 2018)
Poradnictwo psychologiczne.
(28 marzec 2018)

Zapytanie ofertowe - ,,Posiłek w szkole i w domu

Szaflary dnia 04.12.2020r.

 

Znak: GOPS.26.2..2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTYCZĄCE OSZACOWANIA WARTOŚCI

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEG O , KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO

„Przygotowanie i dowóz gorących posiłków do szkół na terenie Gminy Szaflary ”oraz do miejsca zamieszkania osób niesamodzielnych

 1. Zamawiający.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szaflarach, ul. Zakopiańska 18, 34-424 Szaflary, NIP: 736 14 10 444, REGON: 49 05 02 555, realizujący wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu ”na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r., poz.1007).

2. Przedmiot zamówienia:

- Przygotowanie i dowóz gorących posiłków dla uczniów:

1. Szkoły Podstawowej w Skrzypnem .

2. Szkoły Podstawowej w Zaskalu.

3. Szkoły Podstawowej w Bańskiej Niżnej

4. Szkoły Podstawowej w Bańskiej Wyżnej

                5. Szkoły Podstawowej w Maruszynie Dolnej

6. Szkoły Podstawowej w Maruszynie Górnej

                7. Szkoły Podstawowej w Borze

3.  Przygotowanie i dowóz gorących posiłków dla osób niesamodzielnych z terenu Gminy Szaflary

Zamówienie obejmuje dożywianie dzieci we wskazanych placówkach oświatowych przez 5 dni w tygodniu tj. od poniedziałku do piątku w roku  2021 z wyłączeniem wakacji, ferii zimowych i dni wolnych od nauki szkolnej, a także dowiezienie gorącego posiłku dla osób niesamodzielnych w miejscu ich zamieszkania.

Posiłki: jedno gorące danie w formie:

  1. 2 razy w tygodniu zupa z pieczywem
  2. 3 razy w tygodniu drugie danie.

Gramatura posiłków:

- zupa – 0,5 litra + pieczywo

- ziemniaki, kasza, ryż, makaron – 200g

- mięso lub ryba (filet) – 120 g

- surówki, jarzyny – 100 g

- kompot – 200 ml

4.  Wymagania przedmiotowe w stosunku do posiłków:

            Posiłki dla dzieci muszą spełniać wymagania żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w jednostkach systemu oświaty według Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016r. i art. 52 c ust.6 ustawy z dnia25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( Dz.U. z 2015 poz. 594 i 1893 oraz z 2016r. poz.65 ze zm.). Powyższe dotyczy również osób dorosłych, niesamodzielnych, którym dostarczane będą posiłki w  miejscu zamieszkania.

  Posiłki powinny być przygotowane ze świeżych , pełnowartościowych artykułów spożywczych, posiadających aktualne terminy przydatności do spożycia, zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej i sanitarnej dla żywienia zbiorowego tj. posiłki powinny być przygotowane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia dzieci i młodzieży zalecanymi przez Instytut Żywności i Żywienia, dowóz ciepłych obiadów do szkół w samochodzie spełniającym warunki sanitarne zatwierdzone przez Państwową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną , transport obiadów w atestowanych termosach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw. Posiłki muszą być urozmaicone (nie mogą powtarzać się w ciągu tygodnia) oraz wysokiej jakości. Próbki żywności codziennie będą pobierane w punkcie przygotowywania posiłków i przekazywane w celu przebadania do Sanepidu O/ Nowy Targ. Naczynia, w których będą dowożone posiłki , będą odpowiednio zabezpieczane, myte, wyparzane , zgodnie z obowiązującymi procedurami, w miejscu przygotowywania posiłków.

Jadłospis będzie układany przez Wykonawcę na okres 10 dni żywieniowych i dostarczany do dyrektorów szkół z wyprzedzeniem 2 – dniowym. Dla osób niesamodzielnych jadłospis będzie dostarczany do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej . Zamawiający nie dopuszcza powtarzalności posiłków w ciągu jednego tygodnia. Minimalne wartości kaloryczne – posiłek min. 900  kcal. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.

5. Godziny dostaw posiłków:

Godziny dostarczania posiłków Wykonawca ustali z Dyrektorami poszczególnych Szkół.

Wykonawca w ramach świadczonych usług jest zobowiązany do współpracy z Dyrektorami Szkół i Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 Posiłki dla osób niesamodzielnych wg harmonogramu złożonego przez Wykonawcę do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach.

6. Szacunkowa liczba dożywianych dzieci i młodzieży we wszystkich szkołach będzie wynosić   73 uczniów. Szacunkowa liczba osób niesamodzielnych objętych wsparciem – 2 / w zależności od potrzeb.

Zamawiający zastrzega, że podana liczba uczniów korzystających z posiłków jest ilością szacunkową i może ulec zmianie w trakcie obowiązywania umowy, w zależności od ilości uczniów uprawnionych do otrzymywania posiłków.  Liczba dzieci może być weryfikowana z 1 – dniowym wyprzedzeniem.

7. Sprawy organizacyjne  związane z bezpośrednim wydawaniem posiłków i wszystkie związane z tym szczegóły należy uzgodnić bezpośrednio z dyrektorami szkół. Wykonawca powinien stworzyć  możliwość odpłatnego zakupu posiłków dla pozostałych uczniów w danej szkole.

8. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń:

a) posiadają  niezbędną wiedzę i doświadczenie,

b) dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,

c) zatrudnianie pracowników na podstawie umowy o pracę oraz osób de faworyzowanych czy niepełnosprawnych, ( wykonawca powinien podać informacje o formach zatrudnienia w oświadczeniu- zał. Nr. 2).

9. Termin realizacji umowy:  od  18.01.2021 r. do 23.12 2021 r. z wyłączeniem okresu wakacji, ferii zimowych i dni wolnych od nauki ustalonych przez poszczególne placówki oświatowe, zaś dla osób niesamodzielnych na bieżąco w dni robocze każdego tygodnia od 18.01.2021r. do 23.12.2021r.

10. Zamawiający nie dopuszcza zmiany ceny zakupu usługi w trakcie trwania umowy.

11. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić pisemnie, w języku polskim, czytelnie, bez skreśleń i poprawek, umieścić w kopercie w sposób uniemożliwiający przypadkowe jej otwarcie i opisanej w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, z adnotacją „ Zapytanie ofertowe do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie

pn. „ Dożywanie dzieci i młodzieży w szkołach na terenie Gminy Szaflary w roku 2021 oraz osób niesamodzielnych w miejscu ich zamieszkania ”.

12. Miejsce i termin złożenia ofert: Oferta ( załącznik nr. 1) wraz z podpisanym oświadczeniem (załącznik nr. 2) , a także przykładowym 10 – dniowym  jadłospisem  należy złożyć do dnia 18.12.2020r.  , do godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego tj. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach , 34-424 Szaflary , ul. Zakopiańska 18, pok. nr.1.5.1

Formularze niekompletne i złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert  i rozstrzygnięcie procedury o udzielenie zamówienia nastąpi  na sesji niejawnej komisji rozpatrującej oferty  w dniu 18.12.2020 r. do godz. 13.00.  Zamawiający przewiduje podpisanie umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia z wykonawcą, który przedstawi nie tylko  atrakcyjną ofertę cenową , urozmaicony jadłospis, ale również  zatrudnia pracowników na podstawie umowy uregulowanej przepisami kodeksu pracy. O wyniku postępowania o zamówienie  Wykonawcy zostaną powiadomieni poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  oraz  tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Szaflary .


Do pobrania:

 

(04 grudzień 2020)Copyright © 2010 GOPS Szaflary

Projekt i wykonanie - LabStudio


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego