Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Szaflarach

Szaflary

Aktualności

Życzenia Wielkanocne.
(15 kwiecien 2019)
Informacja
(15 styczen 2019)
Bezpłatna pomoc prawna.
(10 kwiecien 2018)
Infolinia dla wnioskodawców.
(04 kwiecien 2018)
Poradnictwo psychologiczne.
(28 marzec 2018)

ZAPROSZENIE Nr 1/2021/PWD do złożenia oferty na organizację zajęć z nauki jazdy na nartach dla dziec

Zamówienie dotyczy projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, nr i nazwa projektu:  RPMP.09.02.01-12-0177/18 pn. „Placówki Wsparcia Dziennego w Gminie Szaflary” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej: Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szaflarach, ul. Zakopiańska 18, 34-424 Szaflary;

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Wyłonienie Organizatora zajęć z nauki jazdy na nartach dla dzieci z Gminy Szaflary w ramach projektu pn. „Placówki Wsparcia Dziennego w Gminie Szaflary”;

Przedmiot zamówienia:

1. Organizacja zajęć z nauki jazdy na nartach dla dzieci objętych wsparciem w ramach Placówki Wsparcia Dziennego w Gminie Szaflary;

2. Zapewnienie uczestnikom nauki jazdy na nartach opieki w postaci wykwalifikowanej kadry.

3. Zapewnienie uczestnikom nauki jazdy na nartach dostępu do stoku - przygotowanego do prowadzenia nauki jazdy dla początkujących;

4. Zapewnienie możliwości wypożyczenia uczestnikom odpowiedniego dla nich sprzętu tj. nart zjazdowych z wiązaniami, butów narciarskich, kijków, kasków;

5. Bezpiecznych i higienicznych warunków w czasie nauki jazdy na nartach;.

6. Zajęcia winny się odbywać w grupach od 10 do 15 osób, w wymiarze min. 2 godziny dziennie dla każdej grupy.

7. Przewidywana ilość uczestników biorących udział w zajęciach –80 osób, w wieku od 5 do 15 lat. Zamawiający zastrzega sobie zwiększenia lub zmniejszenia ilości uczestników o +/-10 %, organizator otrzyma informację najpóźniej na 2 dni przed rozpoczęciem zajęć poszczególnych grup Uczestników zajęć.

8. CENA ZA 1 UCZESTNIKA:  ilość Uczestników (należy przyjąć max. ilość uczestników) x (cena jednostkowa) zł brutto = (stawka łącznie) zł brutto, zaoferowana cena powinna obejmować wszystkie koszty atrakcji przewidzianych w szczegółowym planie;

9. Oferta powinna zawierać szczegółowy opis:

KARNET

Ilość uczestników x 10 godzin x (cena jednostkowa) zł brutto = (stawka łącznie) zł brutto

WYPOŻYCZENIE SPRZĘTU NARCIARSKIEGO

Ilość uczestników x 10godzin x (cena jednostkowa)zł brutto = (stawka łącznie) zł brutto

WYNAGRODZENIE INSTRUKTORA

ilość grup x 10godzin x (cena jednostkowa) zł brutto = (stawka łącznie) zł brutto 

III. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

Organizator przedstawi szczegółową wycenę organizacji nauki jazdy na nartach na 5 dni z dodatkową opcją zorganizowania zabawy plenerowej na zakończenie zajęć (zajęcia od poniedziałku do piątku) dla 1 grupy (1 grupa od 10 do 15 osób). Przewidywana ilość uczestników  80 osób.

Organizator zobowiązany jest do zapewnienia pełnej organizacji zajęć wraz ze sprzętem, materiałami, elementami niezbędnymi do realizacji powyższych zajęć.

Szczegółowa tematyka podejmowanych zajęć oraz ich organizacja z podziałem na grupy musi być zaakceptowana przez Zamawiającego po uprzednim przekazaniu programu nauki jazdy na nartach przez Organizatora.  Organizator ma możliwość przygotowania programu, który zawiera inne zajęcia niż wskazane w zaproszeniu do złożenia ofert.

W ramach usługi Wykonawca zapewni w szczególności:

1.Infrastruktura: Wykonawca zapewni uczestnikom zajęć dostęp do infrastruktury przeznaczonej do spędzania wolnego czasu i animacji uczestników w tym:

  • stoku narciarskiego przygotowanego do prowadzenia nauki jazdy dla początkujących,
  • możliwości wypożyczenia uczestnikom odpowiedniego dla nich sprzętu tj. nart zjazdowych z wiązaniami, butów narciarskich, kijków, kasków;
  • lokalizację stoku w odległości zapewniającej dojazd z miejsca zbiórki dzieci (tj. PWD w miejscowościach Szaflary, Bańska Niżna, Bańska Wyżna, Maruszyna Górna, Bór, Zaskale, Skrzypne) nie dłuższy niż 20 min w jedną stronę;

2. Wykonawca zapewni realizację usługi przez wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę. Kadra prowadząca zajęć z nauki jazdy na nartach powinna posiadać doświadczenie w pracy z dziećmi oraz młodzieżą i/lub w pracy z grupą dzieci i młodzieży przebywającą na wypoczynku zorganizowanym.

3. Wykonawca zobowiązuje się do opracowania programu zajęć z nauki jazdy na nartach zawierającego opis przebiegu i cel zajęć, zastosowane metody/formy prowadzenia i przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji.

4. Wykonawca podczas zajęć jest zobowiązany zapewnić codzienne zajęcia z nauki jazdy na nartach w ośrodku, w którym odbywa się nauka jazdy, gry i zabawy animacyjne oraz kompleksową realizację programu spełniania wolnego czasu przez uczestników pod okiem wychowawców.

IV. TERMIN REALIZACJI

W okresie od 22 lutego 2021r. do 12 marca 2021r.*

*Termin realizacji może ulec zmianie

V. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Oferty należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szaflarach, ul. Zakopiańska 18, 34-424 Szaflary

lub e-mailem na adres: gkrpa@szaflary.pl

w terminie do dnia 19 lutego br. do godz.10.00

VI. KRYTERIA OCENY OFERTY

Cena = 80 % wagi w ocenie

Atrakcyjność oferty (różnorakość zajęć) = 20% wagi w ocenie

VII. PRZYGOTOWANIE OFERTY

1. Oferta powinna być przygotowana w języku polskim, w sposób jak najbardziej zrozumiały, czytelny i kompletny oraz jednoznacznie odnosi się do przedmiotu zamówienia.

2. Oferta powinna być zgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami dotyczącymi ochrony uczciwej konkurencji oraz przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) dotyczącymi oferty oraz spełniać wymogi opisane w niniejszym zapytaniu.

3. Złożona oferta powinna zawierać:

a) nazwę i adres Oferenta,

b) cenę

c) datę sporządzenia oferty,

d) pieczęć i podpis oferenta,

4. Oferta musi być ważna co najmniej do 12.03.2021r.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na wybraną ofertę, do negocjacji warunków oferty, a także rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny. W związku ze złożeniem oferty, uczestnikom postępowania (Oferentom) nie przysługuje żadne roszczenie względem Zamawiającego.

6. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi Oferent.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

W Sprawie szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu z Katarzyna Sowa tel. 18-26-123-29, e-mail: gkrpa@szaflary.pl

IX. ZAŁĄCZNIKI:

1. Formularz ofertowy

UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn.

 

Do pobrania:

ZAPROSZENIE Nr 1/2021/PWD

(15 luty 2021)Copyright © 2010 GOPS Szaflary

Projekt i wykonanie - LabStudio


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego