Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Szaflarach

Szaflary

Aktualności

Życzenia Wielkanocne.
(15 kwiecien 2019)
Informacja
(15 styczen 2019)
Bezpłatna pomoc prawna.
(10 kwiecien 2018)
Infolinia dla wnioskodawców.
(04 kwiecien 2018)
Poradnictwo psychologiczne.
(28 marzec 2018)

ZAPROSZENIE do złożenia oferty Nr 3/2021/PWD

 ZAPROSZENIE do złożenia oferty dla zadania:   Dostawa dodatkowego wyposażenia do Placówek Wsparcia Dziennego na terenie Gminy Szaflary.

ZAPROSZENIE
do złożenia oferty dla zadania:

Dostawa dodatkowego wyposażenia do Placówek Wsparcia Dziennego na terenie Gminy Szaflary.

Zadanie realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, nr i nazwa projektu: RPMP.09.02.01-12-0177/18 pn. „Placówki Wsparcia Dziennego w Gminie Szaflary” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej: Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 130 000 zł.

Do postępowania nie znajduje zastosowania przepis ustawy Prawo Zamówień Publicznych na moc art.2 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) ustawy nie stosuje się.

Opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa dodatkowego wyposażenia do Placówek Wsparcia Dziennego na terenie Gminy Szaflary, zgodnie ze specyfikacją dołączoną do zaproszenia (załącznik nr 2).

Termin realizacji zamówienia: 14 dni od dnia podpisania umowy

Kryteria oceny ofert: cena 100%

UWAGA: Cenę ofertową należy wskazać w załączniku Nr 1, do oferty należy również dołączyć załącznik nr 1a z cenami poszczególnych pozycji zamówienia, których suma musi się składać na cenę ofertową.

Dodatkowe informacje można uzyskać:

w Urzędzie Gminy Szaflary, pokój nr 1.5,

Katarzyna Sowa, tel. 18 26 123 29

e-mail: gkrpa@szaflary.pl

Ofertę należy dostarczyć:

do dnia 31.05.2021 r. do godziny 14:00 na załączonym druku (Załącznik nr 1)

na adres: Urząd Gminy Szaflary, ul Zakopiańska 18, 34-424 Szaflary
lub e-mailem na adres
gkrpa@szaflary.pl

W załączeniu :

  1. Załącznik nr 1  –  Formularz ofertowy
  2.  Załącznik nr 1a  –  Formularz cen jednostkowych
  3.  Załącznik nr 2  – Specyfikacja

UWAGA:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienie postępowania bez podawania przyczyny.

Załączniki:

(20 maj 2021)Copyright © 2010 GOPS Szaflary

Projekt i wykonanie - LabStudio


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego