Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Szaflarach

Szaflary

Aktualności

Życzenia Wielkanocne.
(15 kwiecien 2019)
Informacja
(15 styczen 2019)
Bezpłatna pomoc prawna.
(10 kwiecien 2018)
Infolinia dla wnioskodawców.
(04 kwiecien 2018)
Poradnictwo psychologiczne.
(28 marzec 2018)

Wnioski na stypendia szkolne o charakterze socjalnym 2019/2020

Od 1 września br. rozpocznie się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  kolejny nabór wniosków na stypendia szkolne o charakterze socjalnym.

Zapraszamy mieszkańców Gminy Szaflary do składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym  dla uczniów rozpoczynających naukę  w roku szkolnym 2019/2020.

Wraz z nowym rokiem szkolnym 2019/2020 rodzice, opiekunowie prawni, a także pełnoletni uczniowie mogą ubiegać się o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego dla uczniów i słuchaczy kolegiów zamieszkałych na terenie Gminy Szaflary.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z załącznikami potwierdzającymi uzyskane dochody z miesiąca sierpnia br. należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach  ul. Zakopiańska 18 pokój numer 5  w nieprzekraczalnym terminie tj.

  • od dnia 01 do dnia 15 września 2019 roku w przypadku uczniów szkół
  • od dnia 01 do dnia 15 października 2019 roku w przypadku słuchaczy kolegiów

Stypendium szkolne mogą otrzymać uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest  niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, uprawniająca   do ubiegania się o stypendium szkolne, nie może być wyższa niż kwota, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Tekst jednolity Dz. U. z dnia 12 sierpnia 2019r. poz. 1507)  czyli  528,00zł netto.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu GOPS :

  • 18/ 26 `123  28.

 

(27 sierpień 2019)Copyright © 2010 GOPS Szaflary

Projekt i wykonanie - LabStudio


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego