Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Szaflarach

Szaflary

Aktualności

Życzenia Wielkanocne.
(15 kwiecien 2019)
Informacja
(15 styczen 2019)
Bezpłatna pomoc prawna.
(10 kwiecien 2018)
Infolinia dla wnioskodawców.
(04 kwiecien 2018)
Poradnictwo psychologiczne.
(28 marzec 2018)

Program »Asystent osoby niepełnosprawnej» – edycja 2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szaflarach w związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Programem pn. "Asystent osoby niepełnosprawnej" – edycja 2022, realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1787), przeprowadza diagnozę potrzeb w środowisku Gminy Szaflary, którego realizacja planowana jest od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 roku.

Celem programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 jest rozpowszechnienie usług asystenta, a w efekcie zwiększenie szans osób niepełnoprawnych na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia. Nadrzędnym celem usług asystencji osobistej powinno być dążenie do poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w jej środowisku.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatami są:

  • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  • osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym lub traktowane na równi do wyżej wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

  • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
  • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsce;
  • załatwianiu spraw urzędowych;
  • korzystanie z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy)
  • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Usługa asystencji osobistej na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi.

W godzinach realizacji usług asystencji osobistej nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020r. Poz. 1876, z późn. zm.), inne usługi finansowane w ramach Funduszu lub usługi finansowane w ramach Funduszu lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie. Niedozwolone jest podwójne finansowanie tego samego wydatku związanego z realizacją usług asystenta, zarówno w ramach niniejszego Programu, jak i w ramach innych programów czy projektów.

W ramach Programu będą pokrywane koszty związane z realizacją usług asystenta. Uczestnik Programu za usługi asystencji osobistej nie ponosi odpłatności.

W związku z powyższym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szaflarach informuje, że można zgłaszać osoby, które wymagają zapewnienie takiego wsparcia w ramach Programu.

Powyższe informacje prosimy przekazać w terminie do dnia 20.10.2021 roku do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Szaflarach, ul. Zakopiańska 18, 34-424 Szaflary tel 18 26 123 29, email gops@szaflary.pl

Link do programu https://www.gov.pl/web/rodzina/Program-Asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2022

Kartę zgłoszenia do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022 stanowiąca załącznik nr 8 Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022, można uzyskać w siedzibie GOPS lub pobrać:

Lp.

Nazwa

Wielkość

  1.  

Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2022 [DOCX]

32.95 KB

którą należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szaflarach lub elektronicznie wysyłając na adres email: gops@szaflary.pl  w terminie do 20.10.2021 r.

(15 październik 2021)Copyright © 2010 GOPS Szaflary

Projekt i wykonanie - LabStudio


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego