Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Szaflarach

Szaflary

Aktualności

Życzenia Wielkanocne.
(15 kwiecien 2019)
Informacja
(15 styczen 2019)
Bezpłatna pomoc prawna.
(10 kwiecien 2018)
Infolinia dla wnioskodawców.
(04 kwiecien 2018)
Poradnictwo psychologiczne.
(28 marzec 2018)

Program »Opieka wytchnieniowa» – edycja 2022

Gminny Ośrodek Pomocy w Szaflarach, informuje o możliwości składania wniosków w ramach programu "Opieka wytchnieniowa – edycja 2022 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego (Dz. U. z 2020 poz. 1787), przeprowadzając diagnozę potrzeb w środowisku Gminy Szaflary. Program będzie realizowany od 1 stycznia 2022 r do 31 grudnia 2022 roku.

 

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
 2. 2. osobami posiadającymi:
 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności ( zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1007 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. u. z 2021 poz. 573) albo
 • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i 62 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Dz.U. 2021 poz. 573),

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej – edycja 2022.

Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usług opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługi przyznaną w ramach Programu.

Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają   wsparcia w postaci doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w tym zakresie.

Osobista, stała opieka nad dzieckiem lub dorosłą osobą, których niepełnosprawność związana jest z szerokim spektrum problemów zdrowotnych prowadzących do znacznego ograniczenia samodzielności, bardzo często oznacza konieczność wsparcia w prawie każdym elemencie codziennego życia. Członkowie rodzin, opiekunowie muszą podporządkować swój dzienny rozkład zajęć wykonywaniu czynności związanych z opieką i pomocą, co najczęściej oznacza życie w warunkach ciągłego obciążenia psychofizycznego. Wiele osób w takiej sytuacji rezygnuje z udziału w życiu społecznym, zawodowym, zaniedbuje własne zdrowie czy też inne potrzeby oraz całkowicie rezygnuje z indywidualnych aspiracji.

Zaangażowanie w sprawowanie opieki często utrudnia podejmowanie innych zadań niezbędnych dla funkcjonowania rodziny i prowadzenia gospodarstwa domowego. Co więcej, kondycja zdrowotna osób sprawujących codzienną długotrwałą opiekę z czasem ulega pogorszeniu, co przekłada się na mniejszą skuteczność, a tym samym obniżenie komfortu życia osoby niepełnosprawnej oraz samego opiekuna.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Usługi opieki wytchnieniowej powinny być prowadzone z zachowaniem podmiotowości osób niepełnosprawnych oraz ich niezależności.

Program jest realizowany w dwóch formach:

 1. świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w:
  1. miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
  2. ośrodku wsparcia,
  3. innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu,
  4. domu pomocy społecznej na podstawie przyjętej przez gminę lub powiat uchwały.
 2. świadczenia usług opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu całodobowego w:
  1. ośrodku wsparcia,
  2. ośrodku/placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,
  3. innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu,
  4. domu pomocy społecznej na podstawie przyjętej przez gminę lub powiat uchwały.

Gmina Szaflary planuje realizować w/wym. Program

Osoby zainteresowane do skorzystaniem z opieki wytchnieniowej - edycja 2022, prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach  w terminie do 20.10.2021r .

Dodatkowych informacji na temat w/wym Programu można uzyskać, kontaktując się z Kierownikiem Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach Panią Heleną Gach na nr telefonu 18 26 123 29 w poszczególnych dniach: poniedziałek w godzinach od 8:00 do 16:00, wtorek- piątek od 8.00 do 15.00.

Link do Programu: https://www.gov.pl/web/rodzina/program-opieka-wytchnieniowa---edycja-2022

Kartę zgłoszenia do programu Opieka Wytchnieniowa- edycja 2022 stanowiąca załącznik nr 8 Programu Opieka Wytchnieniowa – Edycja 2022, można uzyskać w siedzibie GOPS  lub pobrać:

Lp.

Nazwa

Wielkość

 1.  

Karta zgłoszenia do Programu "Opieka wytchnieniowa" – edycja 2022 [DOCX]

20.62 KB

którą należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szaflarach lub elektronicznie wysyłając na adres email: gops@szaflary.pl w terminie do 20.10.2021 r.

(15 październik 2021)Copyright © 2010 GOPS Szaflary

Projekt i wykonanie - LabStudio


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego