Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Szaflarach

Szaflary

Aktualności

Życzenia Wielkanocne.
(15 kwiecien 2019)
Informacja
(15 styczen 2019)
Bezpłatna pomoc prawna.
(10 kwiecien 2018)
Infolinia dla wnioskodawców.
(04 kwiecien 2018)
Poradnictwo psychologiczne.
(28 marzec 2018)

NABÓR NA STANOWISKO: Wychowawca w Placówce Wsparcia Dziennego

 NABÓR NA STANOWISKO:

Wychowawca w Placówce Wsparcia Dziennego:

1 stanowisko pracy w wymiarze ¼ etatu w PWD w Bańskiej Niżnej

Logo Fundusze Europejskie

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SZAFLARACH

UL. ZAKOPIAŃSKA 18, 34-424 SZAFLARY

 

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO:

Wychowawca w Placówce Wsparcia Dziennego:

·      1 stanowisko pracy w wymiarze ¼ etatu w PWD w Bańskiej Niżnej

WYMAGANIA KONIECZNE MINIMALNE WOBEC KANDYDATA:

·       wykształcenie wyższe (pedagogika, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie, inny kierunek którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą) lub dowolny kierunek uzupełniony studiami podyplomowymi (psychologia, pedagogika, nauki o rodzinie, resocjalizacja),

lub

·       co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe i udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną,

·       nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, nie ma zawieszonej i ograniczonej władzy rodzicielskiej,

·       wypełnia obowiązek alimentacyjny,

·       nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa.

WYMAGANIA KONIECZNE POZOSTAŁE:

·       Sumienność i dokładność, komunikatywność.

·       Umiejętność dobrej organizacji pracy.

·       Umiejętność pracy w zespole.

WYMAGANIA POŻĄDANE:

·       Znajomość aktów prawnych: ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawa o organizacji pożytku publicznego i wolontariacie,

·       Prawo jazdy, co najmniej kategorii B.

KANDYDAT ZOBOWIĄZANY JEST ZŁOŻYĆ:

·       List motywacyjny

·       Życiorys – curriculum vitae

·       Dokumenty potwierdzające wykształcenie

·       Zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach

·       Oświadczenie o tym, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, nie ma zawieszonej i ograniczonej władzy rodzicielskiej (załącznik nr 1 do ogłoszenia),

·       Oświadczenie o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego (załącznik nr 2 do ogłoszenia),

·       Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego,

·       Dokumenty poświadczające doświadczenie w pracy z rodziną lub dziećmi (np. świadectwo pracy, umowa o pracę, zakres obowiązków, zaświadczenie),

·       Fakultatywnie dokumenty potwierdzające pracę w organizacji pozarządowej oraz inne dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań pożądanych,

·       Oświadczenie kandydata o przyjęciu do wiadomości warunków przetwarzania danych osobowych (Załącznik nr 3 do ogłoszenia).

WARUNKI ZATRUDNIENIA:

Placówka Wsparcia Dziennego w:

1.     Szkole Podstawowej im. Świętego Kazimierza Jagiellończyka w Bańskiej Niżnej ul. Papieska 141

·       umowa o pracę  w wymiarze ¼ etatu

ZAKRES OBOWIĄZKÓW WYCHOWAWCY W PLACÓWCE WSPARCIA DZIENNEGO:

Do zadań Wychowawcy należy w szczególności:

·       opieka nad dziećmi przebywającymi w świetlicy środowiskowej,

·       organizacja czasu wolnego, zajęć pozalekcyjnych, w tym przygotowywanie sali i dbanie o czystość i porządek sali oraz przygotowywanie poczęstunku dla dzieci,

·       organizacja pracy świetlicy,

·       współpraca z przedstawicielami innych instytucji zajmujących się pomocą dziecku i rodzinie,

·       prowadzenie dokumentacji świetlicy i podopiecznych

·       współpraca z rodzicami dzieci uczęszczających na świetlicę (w tym organizacja zajęć),

·       wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika placówki.

Główne miejsce świadczenia pracy:

PWD w Bańskiej Niżnej - Szkoła Podstawowa im. Świętego Kazimierza Jagiellończyka w Bańskiej Niżnej ul. Papieska 141

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie osobiście w Siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach lub wysyłać pocztą na adres: GOPS Szaflary ul. Zakopiańska 18, 34-424 Szaflary.

Z DOPISKIEM

„Nabór na Wychowawcę w Placówce Wsparcia Dziennego w Bańskiej Niżnej”, w terminie do 29.10.2021 roku do godziny 12.00 (decyduje data wpływu zgłoszenia w biurze).

 

Pliki do pobrania:

(20 październik 2021)Copyright © 2010 GOPS Szaflary

Projekt i wykonanie - LabStudio


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego