Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Szaflarach

Szaflary

Aktualności

Życzenia Wielkanocne.
(15 kwiecien 2019)
Informacja
(15 styczen 2019)
Bezpłatna pomoc prawna.
(10 kwiecien 2018)
Infolinia dla wnioskodawców.
(04 kwiecien 2018)
Poradnictwo psychologiczne.
(28 marzec 2018)

Nabór na stanowisko Pracownika Socjalnego

Kierownik Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach poszukuje kandydata na stanowisko – pracownik socjalny

 

KIEROWNIK GMINNEGO  OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W SZAFLARACH

POSZUKUJE KANDYDATA NA STANOWISKO – PRACOWNIK SOCJALNY

(umowa na zastępstwo )

1.Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie zgodne z art. 116 ust. 1 i ust. 1a lub art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),
 2. obywatelstwo polskie,
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

2.Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego,
 2. dobra znajomość ustawy o pomocy społecznej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy oraz innych ustaw obowiązujących w zakresie pomocy społecznej,
 1. umiejętność interpretacji przepisów,
 2. umiejętność obsługi komputera na poziomie bardzo dobrym (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, internet, poczta elektroniczna,mile widziana znajomość programu POMOST,
 1. umiejętność organizacji i planowania pracy, terminowość,
 2. umiejętność pracy w zespole,
 3. odporność na stres,
 4. zdolność kreatywnego i analitycznego myślenia,
 5. aktywność w działaniu, samodzielność, sumienność i rzetelność w wykonywaniu zadań, wysoka kultura osobista,
 6. dyspozycyjność, umiejętność negocjacji,
 7. gotowość do podnoszenia swoich kwalifikacji,
 8. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 9. nieposzlakowana opinia.

3. Informacja o warunkach pracy na proponowanym stanowisku:

 1. praca w pełnym wymiarze czasu pracy, zawarta na czas określony na zastępstwo,
 2. praca częściowo przy komputerze o charakterze administracyjno-biurowym oraz w środowisku na terenie Gminy Szaflary,
 3. wynagrodzenie ustalane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz Regulaminem wynagradzania  pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach,
 4. miejsce pracy znajduje się w budynku Urzędu Gminy w Szaflarach, ul. Zakopiańska 18, niedostosowanym dla osób z niepełnosprawnościami .

4. Zakres obowiązków:

 1. praca socjalna w środowisku,
 2. dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,
 3. udzielania informacji, wskazówek i pomoc w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudniej sytuacji życiowej,
 4. skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji powierzonych zadań,
 5. pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucji państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy,
 6. udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 7.  pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokojeniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych,
 8. współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenia skutków ubóstwa,
 9. rozpoznawanie potrzeb osób i rodzin, które nie są w stanie samodzielnie przezwyciężyć trudnych sytuacji życiowych, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia, poprzez kompletowanie dokumentacji oraz opracowywanie planów pomocy dla osób potrzebujących,
 10. realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, wynikających z innych ustaw.

5. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys (CV),

List motywacyjny oraz życiorys powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem oraz następującą klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)” w celu i zakresie niezbędnym w procesie rekrutacyjnym.

 1. kserokopie świadectw pracy,
 2. kserokopie lub odpisy świadectw, dyplomów potwierdzających wykształcenie lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów,
 3. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 4. kserokopie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych,
 5. oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 6. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.

6. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Dokumenty aplikacyjne w zamkniętych kopertach z podaniem oznaczenia jakiego naboru dotyczą należy kierować na adres Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Zakopiańska 18, 34-424 Szaflary do dnia 04.06.2021 r. w godzinach pracy Ośrodka od 8.00 – 15.00. Informacji telefonicznych udziela Kierownik Ośrodka - tel. (0-18) 26 123 29).

7. Klauzula informacyjna:

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szaflarach

 1. Adres: Zakopiańska 18, 34-424 Szaflary, nr tel.: 18 26 123 29
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@gops.szaflary.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu właściwego przeprowadzenia procedury związanej z realizacją procesu rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych do celów rekrutacji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szaflarach jest ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
 2. wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,  00-193  Warszawa.

Podanie danych osobowych jest warunkiem dopuszczenia w procesie rekrutacji. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości przeprowadzenia rekrutacji.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pani/Pan decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

GOPS w Szaflarach zastrzega sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami, z którymi zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

Szaflary, dnia 21 maja 2021 r.

 

Załączniki:

Ogłoszenie - wersja edytowalna

 

(21 maj 2021)Copyright © 2010 GOPS Szaflary

Projekt i wykonanie - LabStudio


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego