Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Szaflarach

Szaflary

Aktualności

Życzenia Wielkanocne.
(15 kwiecien 2019)
Informacja
(15 styczen 2019)
Bezpłatna pomoc prawna.
(10 kwiecien 2018)
Infolinia dla wnioskodawców.
(04 kwiecien 2018)
Poradnictwo psychologiczne.
(28 marzec 2018)

NABÓR NA STANOWISKO: Opiekun Wspomagający w Placówkach Wsparcia Dziennego

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SZAFLARACH

UL. ZAKOPIAŃSKA 18, 34-424 SZAFLARY

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO:

Opiekun Wspomagający w Placówkach Wsparcia Dziennego:

1 stanowisko pracy w wymiarze 1 etat

 

logo funduszy unijnych

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SZAFLARACH

UL. ZAKOPIAŃSKA 18, 34-424 SZAFLARY

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO:

Opiekun Wspomagający w Placówkach Wsparcia Dziennego:

1 stanowisko pracy w wymiarze 1 etat

WYMAGANIA KONIECZNE MINIMALNE WOBEC KANDYDATA:

·         wykształcenie wyższe (pedagogika, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie, inny kierunek, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą) lub dowolny kierunek uzupełniony studiami podyplomowymi (psychologia, pedagogika, nauki o rodzinie, resocjalizacja) lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej,

lub

·         co najmniej wykształcenie średnie i udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną,

lub

·         ukończoną szkołę przygotowującą do pracy w zawodzie opiekuna dziecięcego lub pielęgniarki,

·         nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, nie ma zawieszonej i ograniczonej władzy rodzicielskiej,

·         wypełnia obowiązek alimentacyjny,

·         nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa.

WYMAGANIA KONIECZNE POZOSTAŁE:

·         Sumienność i dokładność, komunikatywność.

·         Umiejętność dobrej organizacji pracy.

·         Umiejętność pracy w zespole.

WYMAGANIA POŻĄDANE:

·         Znajomość aktów prawnych: ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawa o organizacji pożytku publicznego i wolontariacie,

·         Prawo jazdy, co najmniej kategorii B.

KANDYDAT ZOBOWIĄZANY JEST ZŁOŻYĆ:

·         List motywacyjny.

·         Życiorys – curriculum vitae.

·         Dokumenty potwierdzające wykształcenie.

·         Zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach.

·         Oświadczenie o tym, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, nie ma zawieszonej i ograniczonej władzy rodzicielskiej (załącznik nr 1 do ogłoszenia).

·         Oświadczenie o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego (załącznik nr 2 do ogłoszenia).

·         Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego.

·         Dokumenty poświadczające doświadczenie w pracy z rodziną lub dziećmi (np. świadectwo pracy, umowa o pracę, zakres obowiązków, zaświadczenie).

·         Fakultatywnie dokumenty potwierdzające pracę w organizacji pozarządowej oraz inne dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań pożądanych.

·         Oświadczenie kandydata o przyjęciu do wiadomości warunków przetwarzania danych osobowych (Załącznik nr 3 do ogłoszenia).

WARUNKI ZATRUDNIENIA:

Umowa o pracę w wymiarze 1 etat

ZAKRES OBOWIĄZKÓW OPIEKUNA WSPOMAGAJĄCEGO W PLACÓWCE WSPARCIA DZIENNEGO:

Do zadań Opiekuna Wspomagającego należy w szczególności:

·         pełnienie zastępstw za Wychowawców PWD, a tym samym opieka nad dziećmi przebywającymi w świetlicy środowiskowej, organizacja czasu wolnego, zajęć pozalekcyjnych, w tym przygotowywanie sali i dbanie o czystość i porządek sali oraz przygotowywanie poczęstunku dla dzieci,

·         pomoc w pracy Wychowawcy Placówek wg potrzeb i wskazań Kierownika PWD,

·         współpraca z przedstawicielami innych instytucji zajmujących się pomocą dziecku i rodzinie,

·         pomoc w prowadzeniu dokumentacji PWD,

·         wykonywanie innych zadań zleconych przez Kierownika PWD.

Główne miejsce świadczenia pracy:

Placówki Wsparcia Dziennego w Gminie Szaflary

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie osobiście w Siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach lub wysyłać pocztą na adres: GOPS Szaflary ul. Zakopiańska 18, 34-424 Szaflary.

Z DOPISKIEM

„Nabór na Opiekuna Wspomagającego w Placówkach Wsparcia Dziennego w Gminie Szaflary” w terminie do 24-01-2020 roku do godziny 12.00 (decyduje data wpływu zgłoszenia w biurze).

Załącznik nr 1 Opiekun.pdf

Załącznik nr 2 Opiekun.pdf

Załącznik nr 3 Opiekun.pdf

 

(13 styczen 2020)Copyright © 2010 GOPS Szaflary

Projekt i wykonanie - LabStudio


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego