Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Szaflarach

Szaflary

Aktualności

Życzenia Wielkanocne.
(15 kwiecien 2019)
Informacja
(15 styczen 2019)
Bezpłatna pomoc prawna.
(10 kwiecien 2018)
Infolinia dla wnioskodawców.
(04 kwiecien 2018)
Poradnictwo psychologiczne.
(28 marzec 2018)

Świetlica realizuje następujące zadania:

 
I. Funkcja opiekuńczo – wychowawcza
 
1. Zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa
 
2. Pomoc w rozwiązywaniu problemów rodzinnych i osobistych
 
3. Wyrabianie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych
 
4. Poznanie zasad zachowania się w miejscach publicznych
 
5. Nabranie szacunku dla pracy ludzkiej
 
6. Nauka tolerancji wobec innych ludzi
 
7. Wpajanie zasad higieny osobistej
 
II. Funkcja edukacyjna i poznawcza:
 
1. Wprowadzanie zasad sprzyjających odrabianiu lekcji (cisza, skupienie,
 
właściwe oświetlenie itd.)
 
2. Pomoc w odrabianiu zadań domowych
 
3. Pomoc w nauce – wyrównywanie szans edukacyjnych
 
4. Rozwój indywidualnych zainteresowań
 
5. Poznawanie kultury kraju i regionu (wychowanie patriotyczne)
 
III. Funkcja terapeutyczna
 
1. Zapoznawanie dzieci z różnymi formami sztuki i jej znaczenia dla rozwoju
 
człowieka
 
2. Wyrażanie uczuć, doznań, cech osobowości w różnych formach oraz
 
technikach artystycznych
 
3. Rozwój wyobraźni twórczej i poznawanie technik plastycznych
 
4. Wyrabianie umiejętności odbioru sztuki (sztuki plastyczne, muzyka)
 
5. Rozwijanie zainteresowań plastycznych i muzycznych
 
6. Wykorzystywanie prac plastycznych oraz muzyki do zajęć terapeutycznych
 
IV. Funkcja socjoterapeutyczna:
 
1. Pomoc w przezwyciężaniu negatywnych emocji oraz niepowodzeń szkolnych
 
i społecznych wynikających z czynników środowiskowych
 
2. Pomoc w diagnozowaniu i analizowaniu relacji rówieśniczych oraz
 
środowiskowych
 
3. Identyfikowanie emocji własnych i sposobów przezwyciężania reakcji
 
negatywnych
 
4. Funkcjonowanie w grupie rówieśniczej i środowisku (identyfikacja potrzeb,
 
współpraca, asertywność, określanie swoich mocnych stron, rozwiązywanie
 
konfliktów)
 
5. Poznawanie mechanizmów uzależnień oraz poznawanie zachowań
 
wskazujących na uzależnienie osób bliskich
 
V. Promowanie zdrowego stylu życia
 
1. Przekazywanie wiedzy o zdrowiu i zasadach higieny
 
2. Propagowanie zasad racjonalnego odpoczynku
 
3. Ochrona środowiska naturalnego i jej znaczenie dla wychowania oraz
 
kształcenia
 
VI. Organizowanie imprez okolicznościowych.
 
Wychowankowie świetlicy maja zapewniony dowóz na zajęcia.Copyright © 2010 GOPS Szaflary

Projekt i wykonanie - LabStudio


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego