Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Szaflarach

Szaflary

Aktualności

Życzenia Wielkanocne.
(15 kwiecien 2019)
Informacja
(15 styczen 2019)
Bezpłatna pomoc prawna.
(10 kwiecien 2018)
Infolinia dla wnioskodawców.
(04 kwiecien 2018)
Poradnictwo psychologiczne.
(28 marzec 2018)

 Placówkę wsparcia dziennego 

 

W celu wsparcia rodziny dziecko może zostać objęte opieką i wychowaniem w placówce wsparcia dziennego.

Placówkę wsparcia dziennego prowadzi gmina, podmiot, któremu gmina zleciła realizację tego zadania na podstawie art. 190 ustawy, lub podmiot, który uzyskał zezwolenie wójta. Placówka wsparcia dziennego współpracuje z rodzicami lub opiekunami dziecka, a także z placówkami oświatowymi i podmiotami leczniczymi. Pobyt dziecka w placówce wsparcia dziennego jest nieodpłatny. Pobyt dziecka w placówce wsparcia dziennego jest dobrowolny, chyba że do placówki skieruje sąd.

Placówka wsparcia dziennego może być prowadzona w formie:

  1. opiekuńczej, w tym kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk wychowawczych;
  2. specjalistycznej;
  3. pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę.

Placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie opiekuńczej zapewnia dziecku:

  1. opiekę i wychowanie;
  2. pomoc w nauce;
  3. organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań.

Placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie specjalistycznej w szczególności:

  1. organizuje zajęcia socjoterapeutyczne, terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne oraz logopedyczne;
  2. realizuje indywidualny program korekcyjny, program psychokorekcyjny lub psychoprofilaktyczny, w szczególności terapię pedagogiczną, psychologiczną i socjoterapię.

Placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie pracy podwórkowej realizuje działania animacyjne i socjoterapeutyczne.

 

 
Copyright © 2010 GOPS Szaflary

Projekt i wykonanie - LabStudio


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego