Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Szaflarach

Szaflary

Aktualności

Życzenia Wielkanocne.
(15 kwiecien 2019)
Informacja
(15 styczen 2019)
Bezpłatna pomoc prawna.
(10 kwiecien 2018)
Infolinia dla wnioskodawców.
(04 kwiecien 2018)
Poradnictwo psychologiczne.
(28 marzec 2018)

POMOC SPOŁECZNA

 • Formy pomocy
 • Postępowanie w sprawie świadczeń
 • Odwołania

 

ZASIŁKI - KOMU PRZYSŁUGUJĄ?
Warunki, które muszą spełniać osoby ubiegające się o zasiłki:
1. Pierwszy podstawowy dla wszystkich zasiłków – trudna sytuacja życiowa.
Osoba lub rodzina ubiegająca się o pomoc musi znajdować się w trudnej sytuacji życiowej związanej w szczególności z: ubóstwem, sieroctwem, bezdomnością, bezrobociem, niepełnosprawnością, długotrwałą chorobą, problemami w rodzinach wielodzietnych, klęską żywiołową lub ekologiczną.
2. Drugi warunek – trudna sytuacja finansowa.

Miesięczny dochód osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc nie może być większy od kwoty określonej w ustawie o pomocy społecznej.
Należy pamiętać o tym, że oba wymienione warunki muszą być spełnione jednocześnie.

Zasiłek stały:

 • pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,
 • pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w  rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Całkowita niezdolność do pracy oznacza:

 • całkowitą niezdolność do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych albo zaliczenie do I lub II grupy inwalidów lub legitymowanie się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

Osoba niezdolna do pracy z tytułu wieku to osoba, która ukończyła 60 lat (kobieta) lub 65 lat (mężczyzna).

Zasiłek stały ustala się w wysokości:

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej  a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 645 zł
 • w przypadku osoby w rodzinie - różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobe w rodzinie

Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.

 

Kryterium 
dochodowe

Miesięczny
dochód rodziny

1.

osoba samotna

701 zł

zasiłek pielęgnacyjny 215,84 zł

Razem:

701 zł

215,84 zł

Kwota wyliczonego zasiłku stałego

wynosi 485,16 zł (tj. 701 zł – 215,84 zł)

       

Zasiłek okresowy:

przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:

 • osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,
 • rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

Zasiłek okresowy ustala się:

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota nie może być wyższa niż 418 zł miesięcznie,
 • w przypadku rodziny - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.

Wprowadzono też dodatkową zasadę ustalającą minimalną kwotę zasiłku jako określony procent różnicy pomiędzy kryterium dochodowym a dochodem osoby w rodzinie. Procent ten wynosi:

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej 50% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby,
 • w przypadku rodziny - 50% różnicy między kryterium dochodowym a dochodem rodziny.
 •  

 

Kryterium dochodowe

Miesięczny
dochód rodziny

pierwsza osoba

pracujący mąż ½ etatu

528 zł

420 zł

druga osoba

bezrobotna żona bez prawa do zasiłku

528 zł

0 zł

trzecia osoba

dziecko 4-letnie zasiłek rodzinny

528 zł

89 zł

Razem:

1 584 zł

509 zł

Różnica wynosi 1 584 zł – 509 zł = 1 075  zł.

Przyznany zasiłek okresowy nie może być niższy niż 50% wyliczonej różnicy – tj. 1 075 zł x 50% = 537,50 zł

 

Zasiłek celowy:

przyznawany jest w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, np.:

 • zasiłek ten może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu,
 • zasiłek celowy może być przyznany również osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej. 

Zasiłek celowy specjalny: może być przyznany w szczególnie uzasadnionych okolicznościach przy przekroczonym kryterium dochodowym, w wysokości nieprzekraczającej  odpowiednio kryterium dochodowego  osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi.

Świadczenia pieniężne na zakup posiłku lub żywności (zasiłek celowy) w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, udzielony może być:

 • osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza 150% z kwoty 701 zł,
 • osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza 150% z kwoty 528 zł.

 Korzystanie z pomocy w formie dożywiania dzieci i młodzieży szkolnej.
 Kryterium dochodowe do tej formy pomocy nie może przekraczać 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie - kwoty 792 zł.
 

Sprawienie pogrzebu.

 

Sprawienie pogrzebu odbywa się w sposób ustalony przez Gminę, zgodnie z wyznaniem zmarłego. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zajmuje się sprawieniem pogrzebu  w przypadku, gdy nikt nie zobowiąże się do pochowania zmarłego.
Tylko w wyjątkowych sytuacjach jest możliwość uzyskania pomocy w formie zasiłku celowego, na koszty sprawienia pogrzebu, na podstawie ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2019 poz. 1507 ).

Postępowanie w sprawie świadczeń z pomocy społecznej

Świadczenia z pomocy społecznej są udzielane na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgoda osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Pomoc społeczna może być udzielana z urzędu. Przyznanie świadczeń z pomocy społecznej następuje w formie decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego.
Rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadza się w celu ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osób i rodzin, wydania opinii w celu ustanowienia rodziny zastępczej w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie ustanowienia rodziny zastępczej, przyznania pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka, dokonywania oceny sytuacji opiekuńczo-wychowawczej dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej, przyznania pomocy pieniężnej na usamodzielnienie i pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki oraz skierowania dziecka do placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Pracownik socjalny przeprowadzający rodzinny wywiad środowiskowy może domagać się od osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc złożenia oświadczenia o dochodach i stanie majątkowym. Odmowa złożenia oświadczenia jest podstawą wydania decyzji o odmowie przyznania świadczenia. 
Ponadto może zostać sporządzony kontrakt socjalny w celu określenia sposobu współdziałania w rozwiązywaniu problemów osoby lub rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej.
W przypadku stwierdzenia przemocy w rodzinie pracownik socjalny wypełnia formularz "Niebieska Karta cz. A".
Osobie odbywającej karę pozbawienia wolności nie przysługuje prawo do świadczeń z pomocy społecznej.
Świadczenia nienależnie pobrane podlegają zwrotowi od osoby lub rodziny korzystającej ze świadczeń z pomocy społecznej, niezależnie od dochodu rodziny. Osoby i rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej są obowiązane niezwłocznie poinformować organ, który przyznał świadczenie, o każdej zmianie w ich sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej, która  wiąże się z podstawą do przyznania świadczeń.

Zgodnie z art. 127 § 1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (Dz. U. z 2019r.  poz.  1507 ) jeżeli osoba nie jest zadowolona z wydanej decyzji, może złożyć odwołanie. Odwołanie od decyzji Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, działającego na podstawie Wójta Gminy Szaflary, składa się w ciągu 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie do:
Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Nowym Sączu
ul. Gorzkowska 33
33 – 300 Nowy Sącz
 

Dom pomocy społecznej świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających. Organizacja domu pomocy społecznej, zakres i poziom usług świadczonych przez dom uwzględnia w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców domu oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności. Domy pomocy społecznej, w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone, dzielą się na domy dla:

 • osób w podeszłym wieku,
 • osób przewlekle somatycznie chorych,
 • osób przewlekle psychicznie chorych,
 • dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie,
 • dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie,
 • osób niepełnosprawnych fizycznie.

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Osobę kieruje się do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej.

OPŁATY ZA POBYT W DOMACH POMOCY SPOŁECZNEJ

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania, ustalanego na podstawie wydatków za miesiące z roku poprzedniego. Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

 • mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70% tego dochodu,
 • małżonek, zstępni przed wstępnymi (kierownik ustala w drodze umowy z w/w osobami wysokość wnoszonej przez nich opłaty):

a) w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium,
b)  w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie,

 • gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej - w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w w/w punktach.

ZWOLNIENIA OD OPŁAT ZA POBYT W DPS

Osoby wnoszące opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej można zwolnić, na ich wniosek, częściowo lub całkowicie z tej opłaty, w szczególności jeżeli:

 • wnoszą opłatę za pobyt innych członków rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia lub innej placówce,
 • występują uzasadnione okoliczności, zwłaszcza długotrwała choroba, bezrobocie, niepełnosprawność, śmierć członka rodziny, straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych,
 • małżonkowie, zstępni, wstępni utrzymują się z jednego świadczenia lub wynagrodzenia,
 • osoba obowiązana do wnoszenia opłaty jest w ciąży lub samotnie wychowuje dziecko.

Najbliższym DPS znajdującym się w okolicach Szaflar jest DPS w Zaskalu gm. Szaflary, opiekę sprawuje się tam nad kobietami niepełnosprawnymi intelektualnie. Jeżeli u zainteresowanego występują inne okoliczności w/w tut. Ośrodek kieruje osobę do odpowiedniego DPS w RP. W przypadku braku miejsc wpisuje się zainteresowanego na listę oczekujących. Odpłatność za pobyt w DPS Zaskalu została w 2019 roku ustalona na kwotę 3.676, 70 zł.

 
Copyright © 2010 GOPS Szaflary

Projekt i wykonanie - LabStudio


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego