Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Szaflarach

Szaflary

Aktualności

Życzenia Wielkanocne.
(15 kwiecien 2019)
Informacja
(15 styczen 2019)
Bezpłatna pomoc prawna.
(10 kwiecien 2018)
Infolinia dla wnioskodawców.
(04 kwiecien 2018)
Poradnictwo psychologiczne.
(28 marzec 2018)

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Gminny Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach zaprasza do złożenia oferty na:

 

Świadczenie w 2020 r. usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Szaflary.

 

Znak sprawy GOPS.271.27.2019

 

Szaflary, dnia 19.12.2019r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Gminny Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach zaprasza do złożenia oferty na:

 

Świadczenie w 2020 r. usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Szaflary.

 

1.Nazwa oraz adres zamawiającego.

Gmina Szaflary - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szaflarach Ul. Zakopiańska 18            

34-424 Szaflary

Tel  18 26 123 29, fax 18 26123 28,  e-mail gops@szaflary.pl

2.  Tryb udzielania zamówienia.

Niniejsze postepowanie jest prowadzone bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na podstawie art. 4 pkt 8.

3.  Opis przedmiotu zamówienia.

3.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w 2020r. usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Szaflary.

 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych- 4 części.

Część 1

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług schronienia tj. udzielenie tymczasowego całodobowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych wraz z zapewnieniem niezbędnych warunków socjalnych dla osób bezdomnych oraz prowadzenie pracy socjalnej mającej na celu pomoc w załatwianiu podstawowych spraw życiowych, rozwinięcie lub wzmocnienie aktywności i samodzielności osób bezdomnych, przywracanie do życia w społeczeństwie oraz usamodzielnianie tych osób.

Standard podstawowych usług świadczonych w schronisku dla osób bezdomnych, kwalifikacje osób świadczących w nim usługi oraz standard obiektu, w którym mieści się schronisko dla osób bezdomnych.

Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r.  w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni
(Dz. U. z 2018 r. poz.896).

Zamawiający przewiduje, że prognozowana średnia liczba skierowanych w ciągu roku osób bezdomnych wynosić będzie do 2 osób.

Podana przez Zamawiającego ilość osób bezdomnych jest ilością przewidywaną w całym okresie trwania niniejszego zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ww. ilości osób w zależności od ilości faktycznych potrzeb w tym zakresie. Wykonawca oświadcza, że przyjmuje powyższe zastrzeżenia i z tego tytułu nie będą przysługiwały żadne roszczenia, w tym pieniężne wobec Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza także zwiększenie zakresu usługi- liczby osób do nie więcej niż 50%. Zamawiający będzie dokonywał zapłaty za faktyczną ilość osób korzystających z usług świadczonych przez schronisko.

Każdorazowe umieszczenie osoby, potrzebującej schronienia odbywać się będzie na podstawie skierowania do schroniska oraz indywidualnej decyzji administracyjnej przyznania pomocy w tej formie udzielenia schronienia, wydanej przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach. Decyzja zawierać będzie: imię i nazwisko świadczeniobiorcy, rodzaj, zakres i okres świadczenia usługi.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wykonawca podejmie świadczenie usług w oparciu o dane przekazane faksem i telefonicznie lub e-mailem. Takie zlecenie usług będzie potwierdzone kopią decyzji administracyjnej bez zbędnej zwłoki.

Miejsce świadczenia usług: województwo małopolskie

Część 2
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług schronienia tj. udzielenie tymczasowego całodobowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi wraz z zapewnieniem niezbędnych warunków socjalnych dla osób bezdomnych oraz prowadzenie pracy socjalnej mającej na celu pomoc w załatwianiu podstawowych spraw życiowych, rozwinięcie lub wzmocnienie aktywności i samodzielności osób bezdomnych, przywracanie do życia w społeczeństwie oraz usamodzielnianie tych osób.

Standard podstawowych usług świadczonych w schronisku dla osób bezdomnych, kwalifikacje osób świadczących w nim usługi oraz standard obiektu, w którym mieści się schronisko dla osób bezdomnych muszą być zgodne z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r.  w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni (Dz. U. z 2018 r. poz.896).

Zamawiający przewiduje, że prognozowana średnia liczba skierowanych w ciągu roku osób bezdomnych wynosić będzie 1 osoba.

Podana przez Zamawiającego ilość osób bezdomnych jest ilością przewidywaną w całym okresie trwania niniejszego zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ww. ilości osób w zależności od ilości faktycznych potrzeb w tym zakresie. Wykonawca oświadcza, że przyjmuje powyższe zastrzeżenia i z tego tytułu nie będą przysługiwały żadne roszczenia, w tym pieniężne wobec Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza także zwiększenie zakresu usługi liczby osób do nie więcej niż 1 osoba.

Każdorazowe umieszczenie osoby, potrzebującej schronienia odbywać się będzie na podstawie skierowania do schroniska oraz indywidualnej decyzji administracyjnej przyznania pomocy w tej formie udzielenia schronienia, wydanej przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach. Decyzja zawierać będzie: imię i nazwisko świadczeniobiorcy, rodzaj, zakres i okres świadczenia usługi.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wykonawca podejmie świadczenie usług w oparciu o dane przekazane faksem i telefonicznie lub e-mailem. Takie zlecenie usług będzie potwierdzone kopią decyzji administracyjnej bez zbędnej zwłoki.

Miejsce świadczenia usług: województwo małopolskie.

Część 3

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług czasowej pomocy w postaci miejsca noclegowego w lokalu/noclegowni, umożliwiającego spędzenie nocy w warunkach gwarantujących ochronę życia i zdrowia. Standard podstawowych usług świadczonych w noclegowni, kwalifikacje osób świadczących w nim usługi oraz standard obiektu, w których mieści się noclegownia muszą być zgodne z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni (Dz. U. z 2018r. poz. 896)

Zamawiający przewiduje, że prognozowana średnia liczba skierowanych do noclegowni w ciągu roku osób bezdomnych wynosić będzie do 1 osoby.

Podana przez Zamawiającego ilość osób bezdomnych jest ilością przewidywaną w całym okresie trwania niniejszego zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ww. ilości osób w zależności od ilości faktycznych potrzeb w tym zakresie.

Wykonawca oświadcza, że przyjmuje powyższe zastrzeżenia i z tego tytułu nie będą przysługiwały żadne roszczenia, w tym pieniężne wobec Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza także zwiększenie zakresu usługi- liczby osób do nie więcej niż 50 %.

Zamawiający będzie dokonywał zapłaty za faktyczną ilość osób korzystających z usług świadczonych przez noclegownię.

Każdorazowe umieszczenie osoby, potrzebującej schronienia odbywać się będzie na podstawie skierowania do noclegowni wydanego przez Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Szaflarach. Skierowanie zawierać będzie: imię i nazwisko świadczeniobiorcy.

Wykonawca będzie miał obowiązek podjęcia świadczenia ww. usługi również w oparciu o dane przekazane faksem i telefonicznie lub e-mailem.

Miejsce świadczenia usług: województwo małopolskie
Część 4

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług tymczasowego schronienia umożliwiającego interwencyjny, bezpieczny pobyt w ogrzewanym pomieszczeniu (ogrzewalni) , wyposażonym co najmniej w miejsca siedzące. Standard podstawowych usług świadczonych w ogrzewalni, kwalifikacje osób świadczących w niej usługi oraz standard obiektu, w których mieści się ogrzewalnia musza być zgodne z załącznikiem nr 3 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni (Dz. U. z 2018 r. poz. 896)

Zamawiający przewiduje, że prognozowana, średnia liczba skierowanych do ogrzewalni w ciągu roku osób bezdomnych wynosić będzie do 1 osób.

Podana przez Zamawiającego ilość osób bezdomnych jest ilością przewidywaną w całym okresie trwania niniejszego zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ww. ilości osób w zależności od ilości faktycznych potrzeb w tym zakresie. Wykonawca oświadcza, że przyjmuje powyższe zastrzeżenia i z tego tytułu nie będą przysługiwały żadne roszczenia, w tym pieniężne wobec Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza także zwiększenie zakresu usługi- liczby osób do nie więcej niż 50 %. Zamawiający będzie dokonywał zapłaty za faktyczną ilość osób korzystających z usług świadczonych przez ogrzewalnię.

Każdorazowe umieszczenie osoby, potrzebującej schronienia odbywać się będzie na podstawie skierowania do noclegowni wydanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szaflarach. Skierowanie zawierać będzie: imię i nazwisko świadczeniobiorcy.

Wykonawca będzie miał obowiązek podjęcia świadczenia ww. usługi również w oparciu o dane przekazane faksem i telefonicznie lub e-mailem.

 Miejsce świadczenia usług: województwo małopolskie

 4.  Termin wykonania usługi:

Usługa ciągła -od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020r. , przy czym:

Schronisko –cały rok

Schronisku  z usługami opiekuńczymi cały rok

Noclegownia- cały rok

Ogrzewalnia od dnia 1 stycznia 2020r. do 30 kwietnia 2020r. oraz od 1 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

5.  Wymagania wobec wykonawcy:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki  dotyczące:

1)    posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności związanej z przedmiotem zapytania ofertowego, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2)    są podmiotem wpisanym do rejestru placówek udzielających tymczasowego            schronienia prowadzonego przez wojewodę małopolskiego,

3)    posiadania wiedzy i doświadczenia, niezbędnego do prawidłowego wykonania usługi,

4)    pozostawania w sytuacji ekonomicznej i finansowej, pozwalającej na prawidłowe      wykonanie zamówienia

5)    spełniają standard podstawowych usług zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni (Dz. U. z 2018 r. poz. 896).  

Zamawiający uzna ww. warunki za spełnione, jeśli Wykonawca oświadczy, iż spełnia ww.

warunki – oświadczenie zawarte jest w treści oferty.

6. Wykaz dokumentów i oświadczeń jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia  spełniania warunków udziału w postępowaniu:

W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt. 5 przedmiotowego zapytania ofertowego Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania zobowiązany jest złożyć: oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu – oświadczenie zawarte jest w treści oferty;

7.Opis sposobu obliczenia ceny – dot. części od 1 do 4:

Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę ofertową (jednostkową) za wykonanie zamówienia tak, aby obejmowała wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunki stawiane przez Zamawiającego- zgodnie z drukiem oferty,  stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.Kryteria oceny oferty – dot. części od 1 do 4:

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryterium oceny ofert:

Cena jednostkowa (od osoby) oferty brutto: 100%

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta  z najniższą ceną.

W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz z zastrzeżeniem dokonywania poprawek w zakresie:

-oczywiste omyłki pisarskie,

Oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

8. Miejsce i termin oraz sposób złożenia ofert/y:

 Ofertę/y należy złożyć w Gminnym  Ośrodku Pomocy Społecznej w Szaflarach, ul. Zakopiańska18, 34-424 Szaflary . Ofertę można składać drogą pocztową, przesyłką kurierską, osobiście, drogą elektroniczną na adres e-mail: gops@szaflary.pl (skan z podpisem) wyłącznie na formularzu pn.

 „TREŚĆ OFERTY” będącym załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania w terminie do dnia

7 stycznia  2020 r. do godziny 10:00- z dopiskiem na kopercie lub w treści wiadomości

„Zapytanie ofertowe–usługi schronienia – część nr ……” (nr części należy dopisać  zgodnie ze składana ofertą).

Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, tj. osobę uprawnioną.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wybory oferty, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Helena Gach., tel. 18 26 123 29

Załączniki do zapytania ofertowego:

Formularz ofertowy

Szaflary , dnia 19 grudnia 2019 r.

Klauzula informacyjna administratora danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016  (UE) 2016/679  dalej zwane RODO  informujemy:

        Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym  Targu jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Bulwarowa 9 , 34-400 Nowy Targ.

        Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pomocą poczty elektronicznej: iod@gops.szaflary.pl lub telefonicznie 18 26 123 29.

   Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania zawartej z Panią/Panem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz wykonania przez Administratora prawnie ciążących na nim obowiązków, w jakim przewidują to przepisy szczególne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

        Na zasadach określonych w RODO posiada Pani/Pan prawo  dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych     i prawo wniesienia sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Pełna treść klauzuli informacyjnej zmieszczona jest na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach  pod adresem  www.gops.szaflary.pl, oraz w siedzibie jednostki na tablicach ogłoszeń.

 

 

 

(19 grudzień 2019)Copyright © 2010 GOPS Szaflary

Projekt i wykonanie - LabStudio


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego