Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Szaflarach

Szaflary

Aktualności

Życzenia Wielkanocne.
(15 kwiecien 2019)
Informacja
(15 styczen 2019)
Bezpłatna pomoc prawna.
(10 kwiecien 2018)
Infolinia dla wnioskodawców.
(04 kwiecien 2018)
Poradnictwo psychologiczne.
(28 marzec 2018)

Stypendia szkolne/zasiłki szkolne

Stypendium szkolne

W roku szkolnym 2020/2021 wnioski o stypendium szkolne i zasiłek szkolny należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szaflarach.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia szkolne i zasiłki szkolne) są przyznawane na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1457 ze zm.) oraz regulaminu przyjętego Uchwałą Nr X/65/2015 Rady Gminy Szaflary  z dnia 19 czerwca 2015r.

 
Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

 • stypendium szkolne;
 • zasiłek szkolny.

1. Stypendium szkolne

może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Dochód netto na członka rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku nie może być wyższy niż kwota 528,00 zł.

Za dochód rodziny uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszoną o:

 1. wysokość potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych,
 2. składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz społeczne określone w odrębnych przepisach,
 3. kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Zgodnie z art. 90 b ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, pomoc materialna przysługuje:

 • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Wszelkie informacje dotyczące stypendiów i zasiłków szkolnych można uzyskać pod telefonem: 18 26 123 26.

 

Informacji udziela Pani  Katarzyna Jachymiak

Wypełnione kompletne wnioski wraz z załączonymi dokumentami będą przyjmowane do dnia 15 września danego roku szkolnego, w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szaflarach ul. Zakopiańskiej 18, w godzinach:

Godziny Urzędowania:

 • poniedziałek: 8.00-17.00;
 • wtorek: 8.00 – 16.00;
 • środa: 8.00 – 16.00;
 • czwartek: 8.00 – 16.00;
 • piątek: dzień wewnętrzny, strony nie będą przyjmowane.

Stypendium szkolne może być przyznane w okresie od września do czerwca w danym roku szkolnym.

Stypendium szkolne może być udzielone w następującej formie:

 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkołach w ramach planu nauczania, a także w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
 • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników.
 • całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania.

Refundacji kosztów na cele edukacyjne dokonuje się na podstawie: oryginałów faktur, oryginałów rachunków imiennych, dowodów wpłaty i innych dokumentów potwierdzających zakup.
Wydatki związane ze zbiorowymi wyjazdami (zielona szkoła, wycieczka szkolna, wyjście do kina itp.) należy udokumentować zaświadczeniem wystawionym przez szkołę z określeniem kosztu poniesionego przez ucznia oraz daty wyjścia/wyjazdu.

Rodzice ucznia lub pełnoletni uczeń są zobowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym.

2. Zasiłek szkolny

może być przyznany niezależnie od otrzymywanego stypendium w przypadku zaistnienia zdarzenia losowego powodującego przejściowo trudną sytuację materialną ucznia – przykładowo: nagła choroba, śmierć, kradzież, pożar lub inne zdarzenie nadzwyczajne i nieprzewidywalne.

Wniosek należy składać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego.

Do wniosku o zasiłek szkolny należy dołączyć dokumenty potwierdzające zaistnienie zdarzenia losowego.

(02 wrzesień 2020)Copyright © 2010 GOPS Szaflary

Projekt i wykonanie - LabStudio


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego