Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Szaflarach

Szaflary

Aktualności

Życzenia Wielkanocne.
(15 kwiecien 2019)
Informacja
(15 styczen 2019)
Bezpłatna pomoc prawna.
(10 kwiecien 2018)
Infolinia dla wnioskodawców.
(04 kwiecien 2018)
Poradnictwo psychologiczne.
(28 marzec 2018)

Jak otrzymać świadczenie wychowawcze »RODZINA 500 PLUS»?

 

     WNIOSEK

     Wniosek można złożyć w wersji papierowej lub elektronicznej (wzór wniosku został opublikowany w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia wychowawcze Dz. U. 2016, poz. 214)

     Pierwsze świadczenia wychowawcze zostaną przyznane od momentu wejścia w życie ustawy, tj. od 1 kwietnia 2016r. do 30 września 2017r. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu trzech miesięcy od momentu uruchomienia programu, to pieniądze zostaną wypłacone z wyrównaniem od kwietnia 2016r.

     GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

     Wniosek należy złożyć w gminie, w której mieszkamy. Mieszkańcy Gminy Szaflary składają wnioski w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szaflarach, który będzie prowadził postępowania w sprawach świadczenia wychowawczego. Wniosek będzie można złożyć w Ośrodku, za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez internet E-wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.

    Jeśli osoba składająca wniosek przebywa zagranicą - w kraju Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a wyjazd nie ma charakteru turystycznego, leczniczego lub nie jest związany z podjęciem przez dziecko kształcenia poza granicami RP, to gmina przekaże wniosek wraz z dokumentami marszałkowi województwa.

      CO NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU?

     Przy składaniu wniosku o świadczenie na drugie i kolejne dziecko nie trzeba dołączać do wniosku żadnych dodatkowych dokumentów, ponieważ w tym wypadku nie będzie obowiązywało kryterium dochodowe.

     Rodzic składający wniosek także na pierwsze dziecko (ze względu na obowiązujące w tym wypadku kryterium dochodowe - 800 zł na osobę w rodzinie lub 1200 zł na osobę w rodzinie, w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne) będzie musiał dołączyć do wniosku:

- oświadczenia dokumentujące wysokość dochodu niepodlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych - jeśli członkowie rodziny osiągają takie dochody,

- oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym - jeśli członkowie rodziny osiągają takie dochody,

- dokumenty (w tym oświadczenia) potwierdzające utratę lub uzyskanie dochodu w przypadku zmian sytuacji dochodowej.

     Przy składaniu wniosku elektronicznego dokumenty będą mogły być dołączone jako elektroniczne załączniki.

     TERMINY I POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE

     Jeśli wniosek zostanie prawidłowo złożony w ciągu trzech miesięcy od wejścia w życie ustawy (od 1 kwietnia do 30 czerwca 2016r.) to świadczenie wychowawcze z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016 r. będzie wypłacone w ciągu trzech miesięcy od dnia złożenia wniosku.

     Natomiast jeśli rodzina złoży wniosek po trzech miesiącach od startu programu, to decyzja i wypłata świadczenia będą uzależnione od dnia złożenia wniosku. Jeżeli wniosek zostanie złożony do 10 dnia miesiąca (włącznie), to wydanie decyzji i wypłata świadczenia za ten miesiąc nastąpi do końca tego miesiąca. Wniosek złożony po 10 dniu danego miesiąca oznacza, że decyzja i wypłata będą najpóźniej do ostatniego dnia kolejnego miesiąca z wyrównaniem od miesiąca złożenia wniosku.

 

Ulotka programu Rodzina 500 +

(26 luty 2016)Copyright © 2010 GOPS Szaflary

Projekt i wykonanie - LabStudio


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego