Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Szaflarach

Szaflary

Aktualności

Życzenia Wielkanocne.
(15 kwiecien 2019)
Informacja
(15 styczen 2019)
Bezpłatna pomoc prawna.
(10 kwiecien 2018)
Infolinia dla wnioskodawców.
(04 kwiecien 2018)
Poradnictwo psychologiczne.
(28 marzec 2018)

INFORMACJA - Dot. Dożywiania.

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szaflarach informuje, że Gmina Szaflary realizuje zadanie, które jest dofinansowane ze środków otrzymywanych od Wojewody. Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności :
- dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej
- dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej
- osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art.7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym.
Celem dotacji jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich oraz osób dorosłych, w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych.

Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Szaflarach
Helena Gach

 

(07 styczen 2016)Copyright © 2010 GOPS Szaflary

Projekt i wykonanie - LabStudio


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego